Your search returned 13 results from 146142 records. Subscribe to this search

|
1. Human guide รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน [videorecording]/ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: CD 200906 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, [2556?]. Description: 4 แผ่น.Other title: รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200906] (4).

2. สารคดีสิทธิมนุษยชน : รู้ทันสิทธิ์ [[videorecording]/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: CD 200905 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2556?]. Description: 4 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200905] (4).

3. สารคดีวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน [videorecording]/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: CD 200904 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2556?] Description: 2 แผ่น.Other title: วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200904] (2).

4. ละครวิทยุเพื่อสิทธิมนุษยชน : ฤาจะสิ้นแสงสูรย์ [sound recording]/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: CD 800067 Material type: sound SoundPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, [2556?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 800067] (1).

5. ฐานข้อมูลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากรัฐธรรมนูญ 2540 [computer file]/ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: CD 101077 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2550. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 101077] (1).

6. เพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน [sound recording]/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: CD 400435 Material type: music MusicPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [255-?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 400435] (2).

7. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน / หัวหน้าโครงการ, วิชัย ศรีรัตน์.

by วิชัย ศรีรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323 ว542ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556. Description: 179 หน้า : แผนภูมิ.Other title: การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323 ว542ร] (2).

8. รายงานการศึกษาเรื่อง โทษประหารชีวิตในประเทศไทย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 345.077 ค123ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2557. Description: ก-ฌ, 220 หน้า : แผนภูมิ.Other title: โทษประหารชีวิตในประเทศไทย..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.077 ค123ร] (2).

9. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฏหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้ / นักวิจัย, เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, หัวหน้าโครงการวิจัย, จักรพงศ์ ธนวรพงศ์, บารมี ชัยรัตน์.

by เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ | จักรพงศ์ ธนวรพงศ์ | บารมี ชัยรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 18, 541 หน้า.Other title: เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฏหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้..Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

10. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556. Description: 10, 107 หน้า.Other title: ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว..Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

11. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558. Description: 14, 89 หน้า.Other title: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน..Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

12. รายงารการศึกษาวิจัยเรื่อง การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558. Description: 21, 86 หน้า : แผนภูมิ.Other title: การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี..Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

13. รายงารการศึกษาวิจัยเรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558. Description: 14, 135 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Other title: สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้..Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).