Refine your search

Your search returned 76 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
61. รายงารการศึกษาวิจัยเรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558. Description: 14, 135 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Other title: สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้..Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

62. ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เล่ม 1, ระหว่าง 1 มีนาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 / คณะกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.

by คณะกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 390 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (1).

63. ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เล่ม 2, ระหว่าง มกราคม - มิถุนายน 2558 / คณะกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.

by คณะกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 227 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (1).

64. สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและการแถลงข่างต่อสื่อมวลชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 107 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

65. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 87 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

66. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผู้ที่เคยรับโทษให้จำคุกถูกจำกัดสิทธิในการเข้ารับราชการ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 87 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

67. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก กรณีเห็นว่าการกำหนดแบบทรงผมของนักเรียนกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 39 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

68. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตร การจัดการศึกษาโดยครอบครัว / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 111 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

69. การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 51 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

70. การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดปรับปรุงตำแหน่งของบุคคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 39 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

71. สิทธิของบุคคในครอบครัว กรณีการกล่าวคำสาบานตนก่อนเบิกความพยานในศาลของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน ทำให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 35 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

72. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ลบประวัติอาชญากรและทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 51 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

73. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 27 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).

74. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 307.1216 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559. Description: 263 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน..Availability: Items available for reference: [Call number: 307.1216 ส691ร] (1).

75. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 362.7 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559. Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน..Availability: Items available for reference: [Call number: 362.7 ส691ร] (1).

76. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย / บรรณาธิการ, กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล.

by กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.6 ป525 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560. Description: 174 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.6 ป525] (2).