Your search returned 12 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
1. บัญชีเมตริกส์สังคม และการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ / โดย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และ ปราณี ทินกร

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | ปราณี ทินกร.

Call number: 339.32 ฉ153บ (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542 Description: 122, 8, 56, 2, 2 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.32 ฉ153บ] (2).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยกระทบการส่งออกของไทยและยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไข = Factors determining Thailand's export : strategy for enhanching competitiveness / คณะผู้วิจัย, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ... [และคนอื่นๆ]

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

Call number: 382.6 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541 Description: 18, 179 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.6 ร451] (2).

3. ชาวไทยมุสลิมและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง = Thai Muslims and their participation in the socio-economic development process : a study of the Lower South / ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์, ดลมนรรจน์ บากา, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

by ศิริรัตน์ ธานีรญานนท์ | ดลมนรรจน์ บากา | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538 Description: 6, 52 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

4. การจัดการแรงงานอพยพต่างชาติในระยะยาว = The management of foreign migrant workers in the long run / โดย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 331.544 ย126ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539 Description: 43, 12, 29, 19 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.544 ย126ก] (2).

5. รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลตอบแทนภาคราชการและการทดลองปรับให้เท่ากับภาคเอกชน / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

by ปราณี ทินกร | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 331.29593 ป445ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. Description: 99 หน้า.Other title: การศึกษาผลตอบแทนภาคราชการและการทดลองปรับให้เท่ากับภาคเอกชน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.29593 ป445ร] (2).

6. การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

by ปราณี ทินกร | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 352.4609593 ป445ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อกาพัฒนาประเทศไทย, 2539. Description: 80 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.4609593 ป445ก] (1).

7. ภาคราชการกับอนาคตการพัฒนาประเทศไทย / ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, อภิชัย พันธเสน.

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | อภิชัย พันธเสน | มูลนิธิชัยพัฒนา | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 351.593 ฉ153ภ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิชัยพัฒนา : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. Description: ก-ท, 81 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 351.593 ฉ153ภ] (3).

8. การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างระบบแรงจูงใจและโครงสร้างระบบค่าตอบเทนของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับเผยแพร่) / คณะผู้วิจัย, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ... [และคนอื่นๆ]

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 658.322 ก522 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 658.322 ก522] (1).

9. รายงานฉบับสมบูรณ์แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคโครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

by ปราณี ทินกร | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 339.015118 ป445ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544 Description: 122 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 339.015118 ป445ร] (1).

10. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (งานจัดทำแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคดุลยภาพทั่วไป) / คณะผู้วิจัย, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, หัวหน้าโครงการวิจัย ... [และคนอื่นๆ]

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ร451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544 Description: 10, 58, 48 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ร451] (2).

11. วิเคราะห์นโยบายมหภาคของรัฐในมิติต่างๆ จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2540-2549). เล่ม 2 / ผู้เขียน, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และคณะ

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 330.9593 ว512 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552 Description: 356 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว512] (2).

12. รายงานการวิจัย การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค = Facilitating the international railway network to promote Thailand as an economic and touristic hub of the region / โดย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และคณะ

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 385.095 ฉ153ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556 Description: 36, 296 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 385.095 ฉ153ร] (1).