Your search returned 8 results from 146862 records. Subscribe to this search

|
1. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 : พร้อมด้วย พระราชกฤษฎีกา : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการลา / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, ณรงค์ สุขพยัคฆ์

by ณรงค์ สุขพยัคฆ์ | นคร พจนวรพงษ์.

Call number: 342.0686 ร235 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2538?] Description: 118 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.0686 ร235] (2).

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538) ; พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์

by อุกฤษ พจนวรพงษ์ | นคร พจนวรพงษ์.

Call number: 342.068 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2538?] Description: 178 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.068 พ371] (2).

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, นิพนธ์ พูลชะโก.

by นิพนธ์ พูลชะโก | นคร พจนวรพงษ์.

Call number: 344.04 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2538?]. Description: 42 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04 พ371] (2).

4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, นิพนธ์ พูลชะโก.

by นิพนธ์ พูลชะโก | นคร พจนวรพงษ์.

Call number: 344.046 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2538?]. Description: 177 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.046 พ371] (1).

5. พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, เสรี เยาวะ.

by เสรี เยาวะ | นคร พจนวรพงษ์.

Call number: 346.0486 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2540?]. Description: 197 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 346.0486 พ371] (1).

6. พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, สุชีพ อารีประชาภิรมย์.

by สุชีพ อารีประชาภิรมย์ | นคร พจนวรพงษ์.

Call number: 345.0253 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2539?]. Description: 25 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 345.0253 พ371] (2).

7. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, ณรงค์ สุขพยัคฆ์.

by ณรงค์ สุขพยัคฆ์ | นคร พจนวรพงษ์.

Call number: 344.0121 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2540?]. Description: 65 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.0121 พ371] (1).

8. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, สุชีพ อารีประชาภิรมย์.

by สุชีพ อารีประชาภิรมย์ | นคร พจนวรพงษ์.

Call number: 344.0464 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2540?]. Description: 206 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.0464 พ371] (2).