Your search returned 2 results from 147765 records. Subscribe to this search

|
1. การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

by ปราณี ทินกร | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 352.4609593 ป445ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อกาพัฒนาประเทศไทย, 2539. Description: 80 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.4609593 ป445ก] (1).

2. รายงานฉบับสมบูรณ์แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคโครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

by ปราณี ทินกร | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 339.015118 ป445ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544 Description: 122 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 339.015118 ป445ร] (1).