Your search returned 5 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับธุรกรรมทางการเงินบางประเภท / คณะทำงาน และ อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี | การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ วิสัยทัศน์นักบัญชีไทย (ครั้งที่ 15 : 2540).

Call number: 657 น928 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2540 Description: 78 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 น928] (1).

2. มาตรฐานการบัญชีสาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (ธันวาคม 2546) / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

Call number: 657.0218 อ491ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547. Description: 468 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 อ491ม] (3).

3. มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (มกราคม 2549) / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์.

Call number: 657.0218 อ491ม Call number: SET 0087 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549 Description: 361 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 อ491ม] (4). Items available for reference: [Call number: SET 0087] (1).

4. การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ผู้เขียน, อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

Call number: 657.3 อ491ก 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2551 Description: 452 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 อ491ก 2551] (1).

5. IFRS : ข้อกำหนดสำคัญตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล / ผู้เขียน, อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 657.0218 อ491อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552 Description: 22, 233 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 อ491อ] (4).