Your search returned 3 results from 147444 records. Subscribe to this search

|
1. การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัฒน์ : การดำเนินการที่ผ่านมาและการดำเนินการที่ต้องผลักดันต่อไป / ผู้เรียบเรียง, โภคิน พลกุล

by โภคิน พลกุล | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: 352.367 ภ919ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540 Description: 70 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.367 ภ919ก] (1).

2. การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์ / ผู้เรียบเรียง, โภคิน พลกุล

by โภคิน พลกุล | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: 352.367 ภ919ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.367 ภ919ก] (1).

3. การปรับปรุงองค์การภาครัฐ : การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ผู้เรียบเรียง, ชาญชัย แสวงศักดิ์

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 352.35 ช486ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานเลขานุการ, 2540 Description: 73 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.35 ช486ก] (1).