Refine your search

Your search returned 188 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
81. ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย / บรรณาธิการ, จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์

by จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ | สถาบันวิถีทรรศน์. มูลนิธิวิถีทรรศน์.

Call number: 351 ธ366 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิวิถีทรรศน์, 2546 Description: 7, 250 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351 ธ366] (1).

82. การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล = Setting good governance standards / เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Call number: 351 จ722ก Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : พอดี, 2545 Description: 196, 4 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351 จ722ก] (2).

83. แนวทางสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกำลังพัฒนา : สิบคำถามที่ผู้นำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ควรต้องถามตนเอง / สภาแปซิฟิกด้านนโยบายระหว่างประเทศ ; แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย ศรีศักดิ์ จามรมาน และ ณัฎฐณิชา ช่อโพธิ์ทอง

by สภาแปซิฟิกด้านนโยบายระหว่างประเทศ | ณัฎฐณิชา ช่อโพธิ์ทอง | ศรีศักดิ์ จามรมาน.

Call number: 352.380285 ส226น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2545 Description: 3, 49 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.380285 ส226น] (1).

84. แปลงรูปเปลี่ยนราก : บริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 = Refounding Public Administration / แกรี่ แอล. วอมสลีย์ ... [และคนอื่นๆ], เขียน ; บรรณาธิการแปล, อัมพร ธำรงลักษณ์

by วอมสลีย์, แกรี่ แอล | อัมพร ธำรงลักษณ์.

Call number: 351 ป747 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2546 Description: 387 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351 ป747] (1).

85. การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : การบริหารจัดการในโลกยุคหลังสงครามเย็น / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Call number: 350 ช892ก 2546 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 Description: 14, 178 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 350 ช892ก 2546] (3).

86. วิสัยทัศน์การปกครองท้องถิ่นและแผนการกระจายอำนาจ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, เขียน

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Call number: 352.1409593 อ893ว 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : ไททรรศน์, 2545 Description: 143 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.1409593 อ893ว 2545] (1).

87. สุโขทัย : ต้นแบบแห่งการบูรณาการ / ชูชาติ สว่างสาลี, เขียน

by ชูชาติ สว่างสาลี.

Call number: 351.593 ช648ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 Description: 181 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.593 ช648ส] (2).

88. Being e-Citizen by e-Government โฉมหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อคนไทย / สมชัย อักษรารักษ์ และ อศินา พรวศิน

by สมชัย อักษรารักษ์ | อศินา พรวศิน.

Call number: 352.380285 ส238บ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547 Description: 136 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.380285 ส238บ] (3).

89. ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร.

Call number: 354.593 ท338ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2546 Description: 7, 43 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 354.593 ท338ป] (2).

90. ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย : รวมสุนทรพจน์สำคัญของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร = Thaksinomics and Thaksin style strategic thinking. Thaksin's most strategic keynote addresses / ปราณ พิสิฐเศรษฐการ

by ปราณ พิสิฐเศรษฐการ.

Call number: 330.9593 ป444ท 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 Description: 415 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ป444ท 2547] (1).

91. มองอย่างผู้นำเอเชีย ทักษัณ ชินวัตร / ผู้รวบรวม, จิรวัฒน์ รจนาปกรณ์

by จิรวัฒน์ รจนาวรรณ.

Call number: 351.593 จ512ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2547 Description: 256 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.593 จ512ม] (1).

92. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล

by สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: 351.593 ถ319 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546 Description: 180 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.593 ถ319] (2).

93. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย = Thai public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: 351.593 ม246อ 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 18.Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.593 ม246อ 2543] (2).

94. กรอบแนวทางการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2546-2551 / สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย. สำนักนโยบายและแผน.

Call number: 353.3 ส691ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2547?] Description: 36 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 353.3 ส691ก] (3).

95. นายกฯ ทักษิณ กับการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ / โดย ทักษิณ ชินวัตร. การจัดทำงบประมาณในมิติใหม่ / สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. การบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / วิษณุ เครืองาม

by ทักษิณ ชินวัตร | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ | วิษณุ เครืองาม | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 351.593 ท338น (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546 Description: 64 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 351.593 ท338น] (3).

96. ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย : รวมสุนทรพจน์สำคัญของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร = Thaksinomics and Thaksin style strategic thinking. Thaksin's most strategic keynote addresses / ปราณ พิสิฐเศรษฐการ

by ปราณ พิสิฐเศรษฐการ.

Call number: 330.9593 ป444ท Material type: book BookEdition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 Description: 415 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ป444ท] (1).

97. คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.593 ม453ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545 Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ม453ค] (4).

98. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ : สู่ทศวรรษใหม่ของการบริการประชาชนของภาครัฐ / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Call number: 352.380285 ศ812ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546 Description: 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.380285 ศ812ร] (2).

99. บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่องคดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Call number: 342.06 บ131 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2545 Description: 59 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 บ131] (3).

100. บุชกับทักษิณ : ระบบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน / เกษียร เตชะพีระ, เขียน

by เกษียร เตชะพีระ.

Call number: 320.9593 ก817บ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2547 Description: 256 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ก817บ] (2).