Your search returned 7 results from 146655 records. Subscribe to this search

|
1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจบริการฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ / ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา

by ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 338.7616583 ธ246ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ง, 47, [32] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.7616583 ธ246ก] (1).

2. การฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย = Life skills training for increasing academic achievement and self-esteem of college students / กัลยา เฟื่องเพียร

by กัลยา เฟื่องเพียร.

Call number: 170.440715 ก398ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2534 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 Description: ก-ฐ, 215 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 170.440715 ก398ก] (1).

3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ = A training curriculum development for the health personnel on health promotion of the aging / กอบกิจ ตัณฑ์เจริญรัตน์

by กอบกิจ ตัณฑ์เจริญรัตน์.

Call number: 658.312408 ก357ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2536 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด.) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536 Description: 353 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.312408 ก357ก] (1).

4. สรุปการฝึกอบรมบัณฑิตอาสาและผู้มีประสบการณ์ด้านการเงินเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จังหวัดพะเยาและน่าน ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ธันวาคม 2542 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / โดย คณะวิทยากรมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

by การฝึกอบรมบัณฑิตอาสาและผู้มีประสบการณ์ด้านการเงินเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์สงเคราะห์ราษฏรประจำหมู่บ้าน จังหวัดพะเยาและน่าน (ครั้งที่ 4 : 2542 : พะเยา) | คณะวิทยากรมหาวิทยาลัยพายัพ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา.

Call number: 658.3124 ส356ส ส.ร. Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 Description: ก-ง, [44] หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.3124 ส356ส ส.ร.] (1).

5. เอกสารประกอบการอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22-23, 29-30 เมษายน, 6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ณ ห้อง อษ.1202 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม / จัดโดย ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

by การอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2547 : มหาวิทยาลัยศิลปากร) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์.

Call number: 307.14 ก528อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2547 Description: 204 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ก528อ] (1).

6. ผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาความต้องการฝึกอบรมด้านการตลาดท่องเที่ยว / โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: 910.688 ก454ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2549 Description: 4, 97 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 910.688 ก454ผ] (1).

7. รายงานฉบับสมบูรณ์ กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

by สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 331.761004 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552 Description: 8, 213 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.761004 ส691ร] (3).