Your search returned 21 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัย บทบาทเมืองขนาดกลางในการพัฒนาภูมิภาค : กรณีศึกษาเมืองเชียงราย = The role of intermediate cities in regional development : a case study of Chiang Rai / ดวงจันทร์ (อาภาวัชรุตม์) เจริญเมือง

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Call number: 307.76 ด161บ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 Description: 18, 228 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ด161บ] (2).

2. เชียงใหม่และเกียวโต : ฝึกฟื้นใจเมือง = Chiang Mai and Kyoto : cultural renewal of the two cities / สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 307.76 ช762 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. Description: 150 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ช762] (5).

3. เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับการปกครองท้องถิ่น / ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.1609593 ธ285ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 Description: 47 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.1609593 ธ285ช] (3), PYULIB-DW [Call number: 352.1609593 ธ285ช] (1).

4. เชียงใหม่ : เอกนครระดับภูมิภาค / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์.

Call number: 307.12 ด161ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 Description: 23 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ช] (2).

5. เชียงใหม่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 = Chiang Mai towards 21st century / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์, บรรณาธิการ.

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์.

Call number: 900.9593 ช762 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2543. Description: 7, 117 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.9593 ช762] (2).

6. รายงานผลการวิจัยเรื่อง แผนพัฒนาภูมิภาคและเมืองหลัก : ศักยภาพของเมืองศูนย์กลางจังหวัดและภาคต่อการพัฒนาอุมศึกษา / โดย เกียรติ จิวะกุล, ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, จารุวรรณ ลิมปเสนีย์

by เกียรติ จิวะกุล | ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล | จารุวรรณ ลิมปเสนีย์.

Call number: 307.76 ก851ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย, 2532 Description: 12, 148 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ก851ร] (1).

7. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดเมืองยั่งยืนกับอนาคตของเมืองเชียงใหม่ = Proceeding of workshop on "Sustainable cities concept and the future of Chiang Mai" / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์, บรรณาธิการ.

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง | นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์.

Call number: 307.7609593 ส356 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่, 2545. Description: 159 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7609593 ส356] (2).

8. เมืองยั่งยืนในสังคมไทย : แนวคิดและประสบการณ์ของน่านและพิษณุโลก = Sustainable cities in Thailand : cases of Nan and Phitsanulok / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Call number: 307.76 ด161ม Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Description: 510 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ด161ม] (2).

9. การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ (Urban ecology) : มิติใหม่ของการพัฒนาเมือง / ณัฐพงษ์ ารุวรรณพงศ์.

by ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 333.78 ณ339ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Description: ก-ข, 39 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.78 ณ339ก] (1).

10. การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์ = The applied developments of urban and rural areas / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: 307.14 ว689ก Material type: map MapEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ฟอร์เพซ, 2549 Description: 297 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ว689ก] (2).

11. เมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืน : แนวคิดและประสบการณ์ของย่านวัดเกตุ = Sustainable cities in Chiang Mai : a case of the wat gate area / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Call number: 307.76 ด161ม Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Description: 339 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ด161ม] (2).

12. วิพากษ์เมือง / พนิต ภู่จินดา.

by พนิต ภู่จินดา.

Call number: 711 พ211ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 Description: 111 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 711 พ211ว] (1).

13. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท = Urban and rural development administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: 307.14 ม246อ Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549-50 Description: 2 เล่ม : แผนภูมิ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ม246อ] (4).

14. การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์ = The applied developments of urban and rural areas / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: 307.14 ว689ก 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2551 Description: 3, 312 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ว689ก 2551] (1).

15. การเมืองเรื่อง สยามสแควร์ / พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ

by พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ.

Call number: 307.76 พ274ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2553 Description: 16, 245 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 พ274ก] (1).

16. ชนบทกับเมือง สู่ความอยู่ดีมีสุข / เขียน, อานันท์ กาญจนพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 307.14 ช134 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2554 Description: 223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ช134] (2).

17. โมเดลพัฒนามหานครแห่งอาเซียน : ภายใต้ผังเมืองรวม กทม. ปี 2556-2561 = Bangkok model / ปารณีย์ คชพร.

by ปารณีย์ คชพร.

Call number: 307.121609593 ป549ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556. Description: 264 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.121609593 ป549ม] (2).

18. ฉันรักต้นขะยอม : ต้นไม้เมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ = I love Kayom trees : urban trees and climate change / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 307.121609593 ธ285ฉ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่, 2556. Description: 125 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.121609593 ธ285ฉ] (1).

19. การพัฒนาชนบทและเมือง / เบญจมาศ เมืองเกษม.

by เบญจมาศ เมืองเกษม.

Call number: 307.76 บ784ก Material type: book BookPublisher: [เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2561?]. Description: ก-ช, 189 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 บ784ก] (1).

20. พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์.

by จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์.

Call number: 307.7 จ357พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. Description: 6, 73 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 จ357พ] (2).