Your search returned 4 results from 146033 records. Subscribe to this search

|
1. สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อมูลข่าวสารด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว ตามโครงการใช้เครื่องจักรประมวลผลเพื่องานสารนิเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว, 28-31 มีนาคม 2531 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองอนามัยครอบครัว / ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย.

by การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อมูลข่าวสารด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว ตามโครงการใช้เครื่องจักรประมวลผลเพื่องานสารนิเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว ( 2531 : กรุงเทพฯ) | ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว.

Call number: 304.60285 ก528ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2531 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 304.60285 ก528ส] (1).

2. ทำเนียบข่ายงานสารนิเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัวของประเทศไทยปี 2533 / ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย

by ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว.

Call number: 304.6025 ก169ท (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2533 Description: 93 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 304.6025 ก169ท] (1).

3. รายชื่อหนังสือใหม่ของจ่ายงานสารนิเทศด้านประชากรและวางแผนครอบครัว = Co-operative acquisition list on population and family planning of TPIC and networks / ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย

by ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว.

Call number: 016.3046 ก169ร (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2531- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.3046 ก169ร] (3).

4. สหบรรณานุกรมของศูนย์ประมวลข่าวสารด้านประชากรและการวางเผนครอบครัวกับข่ายงานในประเทศไทย = Union list on population and family planning : available in Thai population information centre and its network / ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย

by ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว.

Call number: 016.3046 ก169ส (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2531- Description: 256 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.3046 ก169ส] (1).