Your search returned 2 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
1. ผลกระทบของการทำงานของสตรีต่อภาวะเจริญพันธุ์ = Impact of female labor force participation on fertility of Thai women / นิพนธ์ เทพวัลย์

by นิพนธ์ เทพวัลย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนประชากรและกำลังคน.

Call number: 304.632 น616ผ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กองวางแผนประชากรและกำลังคน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2524 Description: 97 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.632 น616ผ] (1).

2. การใช้โมเดลโปรแกรมในการประเมินผลโครงการวางแผนครอบครัว = Evaluation of family planning program impact with computer models / เสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ, อนุรี หวั่งหลี

by เสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ | อนุรี หวั่งหลี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนประชากรและกำลังคน.

Call number: 304.666 ส945ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กองวางแผนประชากรและกำลังคน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2524 Description: [19] หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 304.666 ส945ก] (1).