Refine your search

Your search returned 738 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

by ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.

Call number: 302.2 ถ411ก 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ณ ฌาน, 2533 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ถ411ก 2533] (3).

2. การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสาร = / เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต

by เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต.

Call number: 808.066 ส941ก 2534 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2534 Description: 251 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066 ส941ก 2534] (5).

3. เคล็ดลับพูดโทรศัพท์ฉบับใช้งาน / โดย เพชรบูรณ์ โรจนธรรมกุล

by เพชรบูรณ์ โรจนธรรมกุล.

Call number: 651.73 พ876ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : รวมสาส์น, 2533 Description: 114 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.73 พ876ค] (4).

4. การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ = / ลดาวัลย์ ยมจินดา

by ลดาวัลย์ ยมจินดา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 659.2 ล118ก 2532 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532 Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ล118ก 2532] (2).

5. หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ = / ชัยยงค์ พรหมวงศ์

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 302.2 ช414ห 2530 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530 Description: 389 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ช414ห 2530] (8).

6. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ = Persuasive communication / อรุณีประภา หอมเศรษฐี

by อรุณีประภา หอมเศรษฐี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 302.2 อ419ก 2531 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531 Description: 123 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก 2531] (2).

7. การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น = Introduction to mass communication / อรุณีประภา หอมเศรษฐี.

by อรุณีประภา หอมเศรษฐี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 302.2 อ419ก 2531 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531. Description: 286 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก 2531] (1).

8. ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น = Communication theory / อรนุช เลิศจรรยารักษ์, ดาราวรรณ สุขุมาลชาติ

by อรนุช เลิศจรรยารักษ์ | ดาราวรรณ สุขุมาลชาติ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 302.2 อ329ท 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 8Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533 Description: 55 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ329ท 2533] (1).

9. หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน

by ปรมะ สตะเวทิน.

Call number: 302.2 ป167ห 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 7Publisher: [ม.ป.ท.] : ภาพพิมพ์, 2533 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป167ห 2533] (3).

10. รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า : เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ / จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ... [และอื่นๆ]

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า ( 2533 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. โครงการบัณฑิตศึกษา.

Call number: 384.09593 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษา, 2533 Description: 174 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 384.09593 ก525ร] (4).

11. การพูดเพื่อธุรกิจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท

by อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

Call number: 651.73 อ372ก 2534 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 Description: 436 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.73 อ372ก 2534] (2).

12. ปริบทการสื่อสารระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ และสื่อสารมวลชน / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ... [และคนอื่นๆ].

by ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์.

Call number: 302.2 ป459 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Description: 153 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป459] (2).

13. การสื่อสารสัญลักษณ์ : ธรรมชาติ พัฒนาการ ผลกระทบ / วรพล พรหมิกบุตร.

by วรพล พรหมิกบุตร | โครงการตะเกียงรั้ว.

Call number: 302.2 ว228ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อาร์ตไลน์, 2534. Description: 140 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ว228ก] (4).

14. สื่อสารอย่างชาญฉลาด / อินทนิล, เรียบเรียง

by อินทนิล.

Call number: 808.5 อ737ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ธัญญา พับลิเคชั่น, 2534 Description: 116 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 อ737ส] (4).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง พิธีกรรมกับการสื่อสารทางสังคม / ผู้วิจัย, นพนธ์ สัมมา ... [และคนอื่นๆ]

by นพนธ์ สัมมา.

Call number: 390 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 Description: [7], 81 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390 ร451] (1).

16. การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ = / ลดาวัลย์ ยมจินดา

by ลดาวัลย์ ยมจินดา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 659.2 ล118ก 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535 Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ล118ก 2535] (9).

17. สื่อสาร--การประชาสัมพันธ์ / ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง

by ดวงพร คำนูณวัฒน์ | วาสนา จันทร์สว่าง.

Call number: 659.2 ด211ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 Description: 109 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ด211ส] (2).

18. Business communication : a functional approach / สุมทุม ปริสุทธิมาน

by สุมทุม ปริสุทธิมาน.

Call number: 651.75 ส839บ 2536 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 Description: 10, 248 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ส839บ 2536] (3).

19. เทคนิคการอ่านใจคนจากภาษาท่าทาง = / เดวิด เลวิส, เขียน ;

by เลวิส, เดวิด | กิติมา อมรทัต | อารี มามะ.

Call number: 153.69 ล795ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535 Description: 221 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.69 ล795ท] (2).

20. การสื่อสารข้อมูล / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ชูชัย ธนสารตั้งเจริญ, ทินกร ดุ๊ก

by ชูชัย ธนสารตั้งเจริญ | ทินกร ดุ๊ก.

Call number: 004.6 ช647ก 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2537?] Description: 203 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 ช647ก 2537] (2).