Your search returned 33 results from 146493 records. Subscribe to this search

|
1. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 3 / ธิดา นิงสานนท์, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์, บรรณาธิการ.

by นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

Call number: QV55 ย249 2531 | QV38 ย249 2531 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. Description: 183 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2531] (3), PYULIB-DW [Call number: QV38 ย249 2531] (2).

2. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 / นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

by นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

Call number: QV39 ย249 2532 | QV55 ย249 2532 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532. Description: 202 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2532] (1), PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2532] (2).

3. ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ / อรวรรณ หุ่นดี.

by อรวรรณ หุ่นดี.

Call number: 616.863 อ373ย Call number: QV98 อ421ย 2529 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529. Description: 123 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.863 อ373ย] (1), PYULIB-DW [Call number: QV98 อ421ย 2529] (1).

4. ยาและสิ่งเสพย์ติดให้โทษ = Drugs and narcotics / สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย.

by สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย.

Call number: QV89 ส831ย 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535. Description: 186 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV89 ส831ย 2535] (1).

5. การให้คำปรึกษายา = Drug counseling / โดย พัชรี ตั้งดุลยางกูร.

by พัชรี ตั้งตุลยางกูร.

Call number: QV55 พ524ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเภสัชชนบท, 2540. Description: 104 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 พ524ก] (1).

6. ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค / 280 โรค และการดูแลรักษา / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

by สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

Call number: WB110 ส846ต 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง.Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2544. Description: 20, 950 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB110 ส846ต 2544] (5), PYULIB-DW [Call number: WB110 ส846ต 2544] (19).

7. ใช้ยา-ต้องรู้ / เรวดี ธรรมอุปกรณ์, สาริณีย์ กฤติยานันต์.

by เรวดี ธรรมอุปกรณ์ | สาริณีย์ กฤติยานันต์.

Call number: QV38 ร767ช 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 Description: 304 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ร767ช 2544] (2).

8. รู้เรื่องยาแผนปัจจุบัน ทันสมัย ไม่มีโรค / ยุวดี จอมพิทักษ์ และคณะ

by ยุวดี จอมพิทักษ์.

Call number: WB330 ย442ร 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543 Description: 133 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: WB330 ย442ร 2543] (3).

9. คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข / บรรณาธิการ, ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล.

by ธิดา นิงสานนท์ | สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล | ปรีชา มนทกานติกุล.

Call number: QV38 ค695 2549 | QV39 ค695 2549 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2549 Description: 374 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 ค695 2549] (2), PYULIB-DW [Call number: QV39 ค695 2549] (3).

10. คู่มือการใช้ยาในเด็ก / บรรณาธิการ, นวลจันทร์ ปราบพาล, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

by จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ | นวลจันทร์ ปราบพาล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Call number: QV39 ค695 2549 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 Description: 6, 258 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV39 ค695 2549] (5), PYULIB-DW [Call number: QV39 ค695 2549] (3).

11. คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช / โดย มาโนช หล่อตระกูล

by มาโนช หล่อตระกูล.

Call number: WM402 ม456ค 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2549 Description: 172 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WM402 ม456ค 2549] (1), PYULIB-DW [Call number: WM402 ม456ค 2549] (1).

12. คู่มือการใช้ยา ฉบับสมบูรณ์ / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

by กำพล ศรีวัฒนกุล.

Call number: QV55 ค695 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Publisher: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2549 Description: 700 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2549] (2), PYULIB-DW [Call number: QV55 ค695 2549] (3).

13. ตำราเภสัชบำบัด = Textbook of pharmacotherapy / บรรณาธิการ, ธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]

by ธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์.

Call number: WB330 ต367 2550 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2550 Description: 414 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB330 ต367 2550] (4), PYULIB-DW [Call number: WB330 ต367 2550] (3).

14. ใช้ยา-ต้องรู้. เล่ม 2 / เรวดี ธรรมอุปกรณ์, สาริณีย์ กฤติยานันต์, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ

by เรวดี ธรรมอุปกรณ์ | สาริณีย์ กฤติยานันต์ | ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ.

Call number: QV38 ร767ช 2551 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 Description: 313 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 ร767ช 2551] (2), PYULIB-DW [Call number: QV38 ร767ช 2551] (2).

15. ความรู้เรื่องยา / คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี.

Call number: QV55 จ683ค 2551 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 Description: 255 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 จ683ค 2551] (3), PYULIB-DW [Call number: QV55 จ683ค 2551] (4). In transit (1).

16. การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย / บรรณาธิการ, ธิดา นิงสานนท์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ปรีชา มนทกานติกุล

by ธิดา นิงสานนท์ | สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล | ปรีชา มนทกานติกุล | สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).

Call number: WB340 ก459 2552 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2552 Description: 194 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB340 ก459 2552] (2), PYULIB-DW [Call number: WB340 ก459 2552] (4).

17. ใช้ยา ถูกโรค : ฉบับที่ต้องมีไว้ประจำบ้าน / สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

by สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส.

Call number: QV39 ส691ช 2552 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552 Description: 351 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV39 ส691ช 2552] (2), PYULIB-DW [Call number: QV39 ส691ช 2552] (3).

18. คู่มือยา = Handbook of drugs (Nursing) / ปราณี ทู้ไพเราะ

by ปราณี ทู้ไพเราะ.

Call number: QV39 ป445ค 2552 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 11 (ปรับปรุงครั้งที่ 6)Publisher: กรุงเทพฯ : NP Press, 2552 Description: ก-ง, 600 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV39 ป445ค 2552] (2), PYULIB-DW [Call number: QV39 ป445ค 2552] (4).

19. คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข / บรรณาธิการ, ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล

by ธิดา นิงสานนท์ | ปรีชา มนทกานติกุล | สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล | สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).

Call number: QV38 ค695 2552 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2552 Description: 374, 4 หน้า. : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 ค695 2552] (5), PYULIB-DW [Call number: QV38 ค695 2552] (4). In transit (1).

20. การใช้ยาในผู้ป่วยเด็ก / ฉวีวัณณ์ จุณณานนท์, กรุณา รัตนบรรณางกูร

by ฉวีวัณณ์ จุณณานนท์ | กรุณา รัตนบรรณางกูร.

Call number: WS366 ฉ138ก 2530 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สวิชาญการพิมพ์, 2530 Description: 178 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS366 ฉ138ก 2530] (1).