Your search returned 3 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2548) / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

by กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง. กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ.

Call number: 331.11422 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, 2548 Description: 8, 116 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.11422 ส691ร] (1).

2. สรุปผลการสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้ พ.ศ. ... / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

by กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง. กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ.

Call number: 331.21 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, 2549 Description: 113 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.21 ส691ส] (2).

3. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 17 (ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2550 - 2 ธันวาคม 2553) / สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง สำนักเศรษฐกิจการแรง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานงาน

by สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง.

Call number: 331.23 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554. Description: 6, 307 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.23 ส691ร] (1).