Your search returned 2 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. วนวัฒน์เท้าเปล่าและเทคโนโลยีพื้นบ้านในการจัดการป่า = Bare-foot silvicuture and local technology in forest management / ระวี ถาวร, รังสรรค์ เกตุอ๊อต, บรรณาธิการ

by การสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง วนวัฒน์เท้าเปล่าและเทคโนโลยีพื้นบ้านในการจัดการป่า (2549 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ) | ระวี ถาวร | รังสรรค์ เกตุอ๊อต | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.

Call number: 333.7509593 ก525ว (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 2550 Description: 353 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: วนวัฒน์เท้าเปล่าและเทคโนโลยีพื้นบ้านในการจัดการป่า.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7509593 ก525ว] (2).

2. ป่าชุมชน : กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของสังคมไทย / บรรณาธิการ, ระวี ถาวร, นิตยา เมี้ยนมิตร, รังสรรค์ เกตุอ๊อต

by การสัมมนาระดับชาติเรื่อง "ป่าชุมชน : กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของสังคมไทย" (2550 : กรุงเทพฯ) | ระวี ถาวร | นิตยา เมี้ยนมิตร | รังสรรค์ เกตุอ๊อต.

Call number: 333.7 ก525ป (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แผนงานสนันสนุนความร่วมมือในประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 2551 Description: 2, 279 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7 ก525ป] (1).