Your search returned 18 results from 145395 records. Subscribe to this search

|
1. บวชป่า : ภูมิปัญญาในการฟื้นฟูธรรมชาติ.

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. โครงการบวชป่าชุมชน.

Call number: 634.9 บ232 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการบวชป่าชุมชน 50 ล้านต้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2539. Description: 120 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.9 บ232] (2).

2. ข้อมูลเบื้องต้นทรัพยากรป่าไม้ในภาคเหนือตอนบน : เอกสารข้อมูลและรายงานการสัมมนา / คณะผู้จัดทำ, ประสิทธิ์ ลีปรีชา, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, สมนึก เบญจวิทยาธรรม.

by ประสิทธิ์ ลีปรีชา | สมนึก เบญจวิทยาธรรม | องค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคเหนือตอนบน | ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 333.75 ป415ข Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534. Description: 73 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป415ข] (1).

3. เก็บที่โล่งแก่รากหญ้า : คัดสรรข้อเขียนว่าด้วยทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และอื่นๆ / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Call number: 303.6 น612ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : โครงการต้นน้ำต้นชีวิต มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ชุมชนคนรักป่า, 2543 Description: 7, 152 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 น612ก] (1).

4. ป่าต้นน้ำ

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.75 ป547 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2545?] Description: 86 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป547] (1).

5. พ.ร.บ.ป่าชุมชน : ชาวบ้านคือคนรักษาป่า / เครือข่ายป่าชุมชนแห่งประเทศไทย.

by เครือข่ายป่าชุมชนแห่งประเทศไทย.

Call number: 333.75 พ111 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : เครือข่ายป่าชุมชนแห่งประเทศไทย, 2545. Description: 217 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 พ111] (2).

6. ป่าชุมชนเชียงราย.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 55, 7 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

7. ป่าชุมชนลำปาง.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 79, 7 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

8. ป่าชุมชนเชียงใหม่.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 81, 7 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

9. ป่าชุมชนลำพูน.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 82, 7 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

10. ป่าชุมชนพะเยา.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 77, 7 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

11. ป่าชุมชนน่าน.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544 Description: 59, 7 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

12. ป่าชุมชนแม่ฮ่องสอน.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 72, 7 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

13. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.

by กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

Call number: 333.75 ก169ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2549 Description: ก-ค, 144 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.75 ก169ค] (2).

14. การจัดการป่าชุมชน : เพื่อคนและเพื่อป่า / ผู้เขียน, สมศักดิ์ สุขวงศ์.

by สมศักดิ์ สุขวงศ์.

Call number: 333.75 ส284ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550 Description: 335 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ส284ก] (1).

15. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนป่าละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / ผู้เขียน, ประมวล เจริญยิ่ง และคณะ

by ประมวล เจริญยิ่ง.

Call number: 333.75 ป349ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551 Description: ก-ฉ, 170 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป349ก] (2).

16. วนวัฒน์เท้าเปล่าและเทคโนโลยีพื้นบ้านในการจัดการป่า = Bare-foot silvicuture and local technology in forest management / ระวี ถาวร, รังสรรค์ เกตุอ๊อต, บรรณาธิการ

by การสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง วนวัฒน์เท้าเปล่าและเทคโนโลยีพื้นบ้านในการจัดการป่า (2549 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ) | ระวี ถาวร | รังสรรค์ เกตุอ๊อต | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.

Call number: 333.7509593 ก525ว (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 2550 Description: 353 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: วนวัฒน์เท้าเปล่าและเทคโนโลยีพื้นบ้านในการจัดการป่า.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7509593 ก525ว] (2).

17. ป่าชุมชน : ความมั่นคงแห่งชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน วันที่ 21-22 ตุลาคม 2551 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพฯ / บรรณาธิการ, ระวี ถาวร

by การสัมมนาระดับชาติเรื่อง ป่าชุมชน (2551 : กรุงเทพฯ) | ระวี ถาวร | ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก. แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย.

Call number: 333.7509593 ก525ป (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 2551 Description: 5, 223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7509593 ก525ป] (1).

18. เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า / จัดทำเนื้อหา, นิตยสารสารคดี.

by นิตยสารสารคดี | มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก.

Call number: 333.75 ม851 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2558. Description: 144 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ม851] (2).