Refine your search

Your search returned 28 results from 146655 records. Subscribe to this search

|
1. ผู้นำ อช. 19 ปีแห่งความเป็นมา 10 ปีแห่งความดีเด่น / กองอาสาพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน

by กรมการพัฒนาชุมชน. กองอาสาพัฒนา.

Call number: 923.6593 ก169ผ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2531 Description: 111 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 923.6593 ก169ผ] (1).

2. อนาคตผู้นำการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 324.22 ก768อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2539. Description: 177 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324.22 ก768อ] (1).

3. 6 จอมพลไทย : ยุคระบอบประชาธิปไตย / ศรีพนม สิงห์ทอง

by ศรีพนม สิงห์ทอง.

Call number: 923.2593 ศ228ห 2539 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539 Description: 383 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.2593 ศ228ห 2539] (3).

4. มองอย่างตะวันออก : โลกทัศน์และชีวทัศน์ของโฮโม-เอ็กเซลเลนส์. เล่ม 2 / โดย สุวินัย ภรณวลัย

by สุวินัย ภรณวลัย.

Call number: 330.9593 ส882ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2537?] Description: 423 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส882ม] (3).

5. การแสดงออกในความเป็นผู้นำของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน = Leadership performance of former communist terrorisis : Nan Province case study / ธงชัย อินแถลง

by ธงชัย อินแถลง.

Call number: 303.34 ธ118ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2541 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วม.)--มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541 Description: 11, 110 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for reference: [Call number: 303.34 ธ118ก] (2).

6. ตำนานประชาชน สายธารสู่ศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการ, วิฑูรย์ ปัญญากุล

by วิฑูรย์ ปัญญากุล.

Call number: 300.9593 ต359 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท, 2535 Description: 303 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ต359] (2).

7. รายงานการวิจัยบทบาทของผู้นำศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ามูเซอแดง : ศึกษาเฉพาะกรณีจะนุพญา หมู่บ้านแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / โสฬส ศิริไสย์

by โสฬส ศิริไสย์.

Call number: 306.095936 ส993ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 Description: 163, [4] หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.095936 ส993ร] (1).

8. ฮีต-คองอีสาน และปกิณกะคดี พ่อจารย์ บัวศรี ศรีสูง / มูลนิธิภูมิปัญญ, มูลนิธิหมู่บ้าน

by มูลนิธิภูมิปัญญา | มูลนิธิหมู่บ้าน.

Call number: 390.09593 ม686ฮ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535 Description: 306 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ม686ฮ] (2).

9. กลุ่มราชครูในการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร

by นรนิติ เศรษฐบุตร.

Call number: 324.2593 น217ก Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 Description: 205 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324.2593 น217ก] (1).

10. แผ่นดินไทย--ที่รัก / โดย เกรียงไกร นุชภักดี

by เกรียงไกร นุชภักดี.

Call number: 900.9593 ก767ผ Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, [2543?] Description: 126 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.9593 ก767ผ] (2).

11. ผู้นำท้องถิ่นอีสานกับเครือข่ายความสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสมาชิกสภาเทศบาล / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

by ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | การประชุมวิชาการ ปัญหาท้าทายของสังคมไทย : ใครจะได้อะไร? อย่างไร? (2536 : ชลบุรี).

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2536?] Description: 10,51 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: (1).

12. ทนง โพธิ์อ่าน 10 ปี แห่งการสูญหาย / บรรณาธิการ, บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ.

by บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ.

Call number: 923.31593 ท113 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2544. Description: 132 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.31593 ท113] (2).

13. 10 บทความชนะการประกวด : ในท่ามกลางกระแสบริโภคนิยม ผู้นำครอบครัวและผู้นำชุมชนควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนอย่างไร?

by ศูนย์เพื่อชีวิต.

Call number: 361.1 ส727 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์เพื่อชีวิต, 2543 Description: 62 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.1 ส727] (1).

14. วิสัยทัศน์ผู้นำ CEO vision / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง, พิจารณ์ ธนาไพบูลย์

by พิจารณ์ ธนาไพบูลย์.

Call number: 658.4092 พ633ว 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค, 2547 Description: 319 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 พ633ว 2547] (2).

15. หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ : กบฎ--หรือบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้ / เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร

by เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร.

Call number: 320.9593 ฉ412ห 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 Description: 32, 263 : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ฉ412ห 2547] (1).

16. ผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย / โดย สีดา สอนศรี, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ]

by สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

Call number: 320.959 ผ749 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 Description: ก-ง, 8, 580 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.959 ผ749] (1).

17. ผู้ปกครองที่พึงประสงค์กับการเมืองการปกครองของไทย / วิสุทธิ์ โพธิแท่น

by วิสุทธิ์ โพธิแท่น.

Call number: 324.22 ว794ผ 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Publisher: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2548 Description: 153 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324.22 ว794ผ 2548] (1).

18. ลื่นไม่เท่าไล่ไม่ทันทักษิณ / นงนุช สิงหเดชะ

by นงนุช สิงหเดชะ.

Call number: 320.9593 น139ล Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 Description: 197 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 น139ล] (1).

19. มุสลิมผู้นำ "ปฐมจุฬาราชมนตรี" คนแรกในสยาม : การเดินทางของท่านเฉกอะหมัดจากเปอร์เซีย (อิหร่าน) ถึงสยาม (กรุงศรีอยุธยา) / พิทยา บุนนาค

by พิทยา บุนนาค.

Call number: 297.61 พ671ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 Description: 222 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 297.61 พ671ม] (2).

20. คำใจให้เจริญ / บรรณาธิการ,

by ชลลดา ปะการัง.

Call number: 895.911 ค354 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : [มูลนิธิชุมชนไท], 2547 Description: 178 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค354] (1).