Refine your search

Your search returned 244 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
41. พฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Self-care behavior and quality of life of the elderly Karen hilltribe in Chiangmai / พีรนุช จันทรคุปต์

by พีรนุช จันทรคุปต์.

Call number: 305.26 พ791พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2540 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 Description: ก-ฌ, 159 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for reference: [Call number: 305.26 พ791พ] (1), [Call number: 305.26 พ791พ] (1).

42. ความรู้อนามัยสำหรับผู้สูงอายุ / โดย นิตยา ศรีสังวาลย์

by นิตยา ศรีสังวาลย์.

Call number: 613.0438 น578ค Call number: WT120 น578ค 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541 Description: 57 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.0438 น578ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 613.0438 น578ค] (1).

43. เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ / โดย นิตยา ศรีสังวาล

by นิตยา ศรีสังวาลย์.

Call number: 613.0438 น578พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541 Description: 103 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.0438 น578พ] (2).

44. วัยทอง / วิจิตร บุณยะโหตระ.

by วิจิตร บุณยะโหตระ.

Call number: WT120 ว522ว 2535 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2535. Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WT120 ว522ว 2535] (2).

45. คลินิกผู้หญิงวัยทอง / เครือวัลย์ อัยลา, เรียบเรียง

by เครือวัลย์ อัยลา.

Call number: 618.175 ค759ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พารากอน, 2541 Description: 112 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 618.175 ค759ค] (1).

46. แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุ / วรรณี จันทร์สว่าง.

by วรรณี จันทร์สว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 613.0438 ว242บ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533. Description: ก-จ, 60 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.0438 ว242บ] (3).

47. รายงานวิจัยความต้องการด้านร่างกายและจิตใจกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ = Elderly physical and mental needs and quality of life / โดย อัจฉรา นวจินดา, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ

by อัจฉรา นวจินดา | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ.

Call number: 305.26 อ499ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2533?] Description: 6, 61 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 อ499ร] (1).

48. แบบแผนการเจ็บป่วยและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทย = Morbidity pattern and medical welfare policy for elderly in Thailand / โดย นพวรรณ จงวัฒนา, เกื้อ วงศ์บุญสิน, รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล

by นพวรรณ จงวัฒนา | เกื้อ วงศ์บุญสิน | รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล.

Call number: 362.6 น188บ (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 99 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.6 น188บ] (2).

49. สังคมวิทยาความสูงอายุ / ผู้แต่ง, บุษยมาส สินธุประมา

by บุษยมาส สินธุประมา.

Call number: 305.26 บ676ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์สมพรการพิมพ์, 2539 Description: ก-ช, 110 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 บ676ส] (4).

50. รายงานการวิจัย บริโภคนิสัยของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์และหมู่บ้านนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / โดย เสาวภา พรสิริพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]

by เสาวภา พรสิริพงษ์.

Call number: 305.26 ส943ร (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นครปฐม : คณะกรรมการเผยแพร่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534 Description: ก-ฌ, 122 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 ส943ร] (2). Items available for reference: [Call number: 305.26 ส943ร] (1).

51. โครงการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการทำงานและสวัสดิการเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร = The study of needs to seek for job and social welfare for the establishment of a placement service center of the elderly in Bangkok metropolis / อรพินท์ บุนนาค

by อรพินท์ บุนนาค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 362.64 อ335ค (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 Description: 53 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.64 อ335ค] (2).

52. รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขโดยการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข / โดย ยุพิน วรสิริอมร, วาทินี บุญชะลักษี.

by ยุพิน วรสิริอมร | วาทินี บุญชะลักษี.

Call number: 305.26 ย421ร (ว.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. Description: 107 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 ย421ร] (1).

53. เรื่องน่ารู้สำหรับข้าราชการเกษียณอายุ / ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ.

Call number: 352.69 ส691ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2541 Description: 135 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.69 ส691ร] (1).

54. การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ในทัศนะของผู้สูงอายุ / โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์

by สุรีย์ บุญญานุพงศ์.

Call number: 959.3 ส867ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2534?] Description: ก-ช, 31 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส867ก] (1).

55. เปรียบเทียบภาวะสุขภาพและความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในเขตเมืองและเขตชนบท ในภาคเหนือตอนบน = Comparison of health status and loneliness in the elderly between those living in rural and urban areas of the upper north of Thailand / สุพรรณี เตรียมวิศิษฏ์, นาฏยา เอื้องไพโรจน์

by สุพรรณี เตรียมวิศิษฏ์ | นาฏยา เอื้องไพโรจน์.

Call number: 613.0438 ส875ป (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 Description: ก-ช, 58 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.0438 ส875ป] (1).

56. การเตรียมตัวก่อนเกษียณของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Preparation before retirement of personnels in higher education institutes Chiang Mai province / โดย กรรณิการ์ พงษ์สนิท, สุวพรรณ สถิโรภาส, ยุวยงค์ เยาวพานนท์

by กรรณิการ์ พงษ์สนิท | สุวพรรณ สถิโรภาส | ยุวยงค์ เยาวพานนท์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 613.0438 ก173ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2538?] Description: ก-ฉ, 99 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.0438 ก173ก] (2).

57. ปัญหาและความต้องการของคนชราในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems and needs of elderly in Chiang Mai Municipal Area / พรทิพย์ ชลังสุทธิ์.

by พรทิพย์ ชลังสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.2609593 พ239ป (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533. Description: ก-ช, 65 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.2609593 พ239ป] (1). Items available for reference: [Call number: 305.2609593 พ239ป] (2).

58. ครอบครัวและผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มาลินี วงษ์สิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ

by มาลินี วงษ์สิทธิ์ | ศิริวรรณ ศิริบุญ.

Call number: 305.26 ม497ค (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 137 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 ม497ค] (1).

59. มูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อศูนย์บริการทางการแพทย์ มศว. บางแสน พ.ศ.2533

Call number: 615.822 ม686 Material type: book BookPublisher: ชลบุรี : มูลนิธิ, 2533 Description: 66 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.822 ม686] (1).

60. การอุปถัมภ์เกื้อหนุนบิดามารดาและทัศนคติเกี่ยวกับผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทย / โดยนภาพร ชโยวรรณ

by นภาพร ชโยวรรณ.

Call number: 305.26 น197ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 Description: 159 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 น197ก] (1).