Your search returned 6 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. คู่มือดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดีและมีสุข [videorecording]/ วิทยากร, สิริพรรณ เวชสิทธิ์.

by สิริพรรณ เวชสิทธิ์.

Call number: CD NU0003 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, 2549. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: CD NU0003] (2).

2. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาอาชีพและโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้สูงอายุ [computer file]/ สมรักษ์ รักษาทรัพย์, กาญจนี กังวานพรศิริ, นงนุช อินทรวิเศษ.

by สมรักษ์ รักษาทรัพย์ | กาญจนี กังวานพรศิริ | นงนุช อินทรวิเศษ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะเศรษฐศาสตร์ | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: CD 100798 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553. Description: 1 แผ่น.Other title: โครงการศึกษาอาชีพและโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้สูงอายุ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100798] (1).

3. คู่มือประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ [videorecording]/ สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ | สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Call number: CD 100912 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?]. Description: 1 แผ่น.Other title: การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100912] (1).

4. รายงานการวิจัย การศึกษาการดำเนินงานขยายผลโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน [computer file] =Study on the dissemination of the home care project / นาถ พันธุมนาวิน ... [และคนอื่นๆ].

by นาถ พันธุมนาวิน.

Call number: CD 101078 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : สำกงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ , 2549. Description: 1 แผ่น.Other title: การศึกษาการดำเนินงานขยายผลโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 101078] (1).

5. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ : เพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ [computer file]/ จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: CD 101105 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2551. Description: 1 แผ่น.Other title: โครงการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ : เพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ | การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 101105] (1).

6. ซีดีรณรงค์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ "เตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยว เผลอแป๊ปเดียวก็สูงวัย" [computer file]/ สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ.

by สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ. สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.

Call number: CD 101209 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [255-?]. Description: 1 แผ่น.Other title: เตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยว เผลอแป๊ปเดียวก็สูงวัย.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 101209] (1).