Your search returned 33 results from 146687 records. Subscribe to this search

|
1. สังคมวัฒนธรรมของการใช้สมุนไพร / โดย เพ็ญจันทร์ ประดับมุข

by เพ็ญจันทร์ ประดับมุข | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข.

Call number: 306.461 พ885ส (ว.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534 Description: 110 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 พ885ส] (6).

2. การสัมมนาเรื่อง ยาพื้นบ้านลานนาไทย ครั้งที่ 1, 19-21 มกราคม 2522 ณ อาคารวินยาภรณ์ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ / ชมรมสมุนไพรและยาพื้นบ้านเชียงใหม่ สมาคมสงเคราะห์ครอบครัวเชียงใหม่.

by การสัมมนาเรื่อง ยาพื้นบ้านลานนาไทย (ครั้งที่ 1 : 2522 : เชียงใหม่) | ชมรมสมุนไพรและยาพื้นบ้านเชียงใหม่.

Call number: 615.321 ส135ย (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ชมรม, [2522?]. Description: 137 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.321 ส135ย] (1).

3. การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย / บรรณาธิการ, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, เสาวภา พรศิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์

by เสาวภา พรสิริพงษ์ | พรทิพย์ อุศุภรัตน์ | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | กรมการแพทย์. สถาบันการแพทย์แผนไทย.

Call number: 615.89909 ก522 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539 Description: 176 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.89909 ก522] (1).

4. การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม 3 / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

by เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา. กองทุนสนันสนุนกิจกรรม. โครงการพัฒนาตำรา.

Call number: 615.11593 พ887ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทย, 2545 Description: 106 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.11593 พ887ก] (1).

5. การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย / บรรณาธิการ, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์

by เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | เสาวภา พรสิริพงษ์ | พรทิพย์ อุศุภรัตน์ | สถาบันการแพทย์แผนไทย.

Call number: 615.89909 ก522 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2541 Description: 176 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.89909 ก522 2541] (1).

6. คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์

by ชยันต์ พิเชียรสุนทร | แม้นมาส ชวลิต | วิเชียร จีรวงส์.

Call number: 615.32 ช193ค (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ และมูลนิธิภูมิปัญญา, 2544 Description: 27, 777 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.32 ช193ค] (1).

7. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 1, น้ำกระสายยา / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

by ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

Call number: QV770 ช193ค 2545 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545. Description: 94 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (1).

8. พิเคราะห์ตำรายา. ฉบับวัดศรีเกิด / บรรณาธิการ, ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท.

by ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | ไชยยง รุจจนเวท.

Call number: 615.321 พ631 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Description: 8, 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 พ631] (2).

9. คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ, กันทิมา สิทธิธัญกิจ, พรทิพย์ เติมวิเศษ

by กันทิมา สิทธิธัญกิจ | พรทิพย์ เติมวิเศษ.

Call number: 615.11593 ค695 2547 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมอชาวบ้าน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2547 Description: ก-ฉ, 302 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.11593 ค695 2547] (1).

10. ตำราสรรพคุณยา ฉบับโบราณ / โดย กรมหลวงวงศาธิราชสนิท และ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

by วงศาธิราชสนิท, กรมหลวง.

Call number: 615.321 ว134ต Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คคอร์นเนอร์, 2546 Description: 48 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ว134ต] (1).

11. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 5, คณาเภสัช / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์

by ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จีรวงส์.

Call number: QV770 ช193ค 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548. Description: 16, 351 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2548] (1).

12. รายงานการวิจัยเรื่องตำรายาพื้นบ้านล้านนา : การศึกษาท่วงทำนองการเขียน = Traditional Lanna medical texts : a study of stylistics / โดย รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร.

by รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร.

Call number: 615.321 ร649ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีการศึกษาชั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2550 Description: 6, 145 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ร649ร] (1).

13. คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์ / เรียบเรียง, วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

by วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

Call number: QV760 ว862ค 2550 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : วุฒิธรรมเวช, 2550 Description: 720 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV760 ว862ค 2550] (1).

14. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย / โดย สมพร ภูติยานันต์

by สมพร ภูติยานันต์.

Call number: QV760 ส265ค 2546 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขปรับปรุงใหม่)Publisher: เชียงใหม่ : ตุลย์การพิมพ์, 2546 Description: ก-ฎ, 1112 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV760 ส265ค 2546] (1).

15. บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549 : ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) = List of herbal medicinal products A.D. 2006 / คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา.

by คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา.

Call number: QV55 ค124บ 2549 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549. Description: ก-ฏ, 100 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: QV55 ค124บ 2549] (1).

16. การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข / นักวิจัย, จิราพร ลิ้มปานานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by จิราพร ลิ้มปานานนท์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม.

Call number: WX179 ก461 2551 Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551 Description: 16, 237 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WX179 ก461 2551] (2).

17. วิเคราะห์-วิจัย คุณภาพเครื่องยาไทย / นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ

by นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ | นงลักษณ์ เรืองวิเศษ.

Call number: QV770 น179ว 2551 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คอนเซ็พท์ เมดิคัส, 2551 Description: ก-ช, 577 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV770 น179ว 2551] (1).

18. ตำรายาสมุนไพรของไทใหญ่ในล้านนา. เล่ม 1 / บรรณาธิการ, ไพทูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท.

by ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | ไชยยง รุจจนเวท | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 615.321 ต367 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2550. Description: 115 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ต367] (1).

19. คัมภีร์ยาสมุนไพรไทย : ตำรับหมอพร กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ / ธรรมนิตย์, เรียบเรียง

by ธรรมนิตย์.

Call number: QV770 ค262 2552 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2552 Description: 383 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ค262 2552] (1).

20. ตำรายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน / บรรณาธิการ, ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท.

by ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | ไชยยง รุจจนเวท | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: 615.321 ต367 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2551. Description: 141 หน้า.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ต367] (1).