Your search returned 47 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. สังคมวัฒนธรรมของการใช้สมุนไพร / โดย เพ็ญจันทร์ ประดับมุข

by เพ็ญจันทร์ ประดับมุข | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข.

Call number: 306.461 พ885ส (ว.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534 Description: 110 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 พ885ส] (6).

2. งานนิทรรศการสมุนไพร ครั้งที่ 2 วันที่ 18-23 ตุลาคม 2519 ณ สถานศึกษา เอ.ยู.เอ.ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร / สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

by นิทรรศการสมุนไพร ( ครั้งที่ 2 : 2519 : กรุงเทพฯ).

Call number: 615.3 น594ง Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2519 Description: 214 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.3 น594ง] (1).

3. การสัมมนาเรื่อง ยาพื้นบ้านลานนาไทย ครั้งที่ 1, 19-21 มกราคม 2522 ณ อาคารวินยาภรณ์ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ / ชมรมสมุนไพรและยาพื้นบ้านเชียงใหม่ สมาคมสงเคราะห์ครอบครัวเชียงใหม่.

by การสัมมนาเรื่อง ยาพื้นบ้านลานนาไทย (ครั้งที่ 1 : 2522 : เชียงใหม่) | ชมรมสมุนไพรและยาพื้นบ้านเชียงใหม่.

Call number: 615.321 ส135ย (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ชมรม, [2522?]. Description: 137 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.321 ส135ย] (1).

4. การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย / บรรณาธิการ, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, เสาวภา พรศิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์

by เสาวภา พรสิริพงษ์ | พรทิพย์ อุศุภรัตน์ | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | กรมการแพทย์. สถาบันการแพทย์แผนไทย.

Call number: 615.89909 ก522 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539 Description: 176 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.89909 ก522] (1).

5. ยาไทย สำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน / บรรณาธิการ, มาโนช วามานนท์, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

by มาโนช วามานนท์ | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน | สถาบันการแพทย์แผนไทย | ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ.

Call number: QV766 ย241 2537 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, สถาบันการแพทย์แผนไทย, ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ, 2537. Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV766 ย241 2537] (2).

6. หลักเภสัชกรรมไทย / เรียบเรียง ถ่ายภาพ, วุฒิ วุฒิธรรมเวช

by วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

Call number: 615.321 ว862ห (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย แนเชอรัล พัลช์, 2542 Description: 768 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.321 ว862ห] (1).

7. คู่มือเภสัชกรรมแผนโบราณ / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง, กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ].

by กัญจนา ดีวิเศษ.

Call number: QV770.JT3 ค695 2537 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายธรรมชาติบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี : ศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยภาคกลาง จังหวัดปราจีนบุรี, 2537. Description: 85 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770.JT3 ค695 2537] (1), PYULIB-DW [Call number: QV770.JT3 ค695 2537] (2).

8. เภสัชกรรมไทย : รวมสมุนไพร = Thai traditional medicine / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

by วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

Call number: QV760 ว862ภ 2537 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537. Description: 16, 406 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV760 ว862ภ 2537] (1).

9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย / โดย สมพร ภูติยานันต์

by สมพร ภูติยานันต์.

Call number: 610.9593 ส265ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 Description: ก-ฏ, 427 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.9593 ส265ค] (1).

10. เภสัชกรรมแผนไทย / บรรณาธิการ, กัญจนา ดีวิเศษ

by กัญจนา ดีวิเศษ.

Call number: 615.321 ภ778 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542 Description: 224 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.321 ภ778] (1).

11. การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ ที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Usage and satisfaction of herbal and traditional medicines available in Muang District Chiang Mai Province / โดย พาณี ศิริสะอาด, ปริยา ตันติพัฒนานันต์

by พาณี ศิริสะอาด | ปริยา ตันติพัฒนานันต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?] Description: ก-ฉ, 21 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

12. มหาพนตำรายา / วิจัย/บรรณาธิการ, พรรณเพ็ญ เครือไทย.

by พรรณเพ็ญ เครือไทย.

Call number: 615.321 พ265ม Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Description: 10, 157 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 พ265ม] (2).

13. การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม 3 / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

by เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา. กองทุนสนันสนุนกิจกรรม. โครงการพัฒนาตำรา.

Call number: 615.11593 พ887ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทย, 2545 Description: 106 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.11593 พ887ก] (1).

14. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 2, เครื่องยาพฤกษวัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์.

by ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

Call number: QV770 ช193ค 2545 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545. Description: 14, 257 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (2).

15. การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย / บรรณาธิการ, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์

by เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | เสาวภา พรสิริพงษ์ | พรทิพย์ อุศุภรัตน์ | สถาบันการแพทย์แผนไทย.

Call number: 615.89909 ก522 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2541 Description: 176 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.89909 ก522 2541] (1).

16. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 581 พ431 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ, 2545 Description: 391 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 581 พ431] (3). Items available for reference: [Call number: 581 พ431] (1).

17. คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์

by ชยันต์ พิเชียรสุนทร | แม้นมาส ชวลิต | วิเชียร จีรวงส์.

Call number: 615.32 ช193ค (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ และมูลนิธิภูมิปัญญา, 2544 Description: 27, 777 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.32 ช193ค] (1).

18. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 1, น้ำกระสายยา / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

by ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

Call number: QV770 ช193ค 2545 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545. Description: 94 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (1).

19. พิเคราะห์ตำรายา. ฉบับวัดศรีเกิด / บรรณาธิการ, ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท.

by ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | ไชยยง รุจจนเวท.

Call number: 615.321 พ631 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Description: 8, 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 พ631] (2).

20. คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ, กันทิมา สิทธิธัญกิจ, พรทิพย์ เติมวิเศษ

by กันทิมา สิทธิธัญกิจ | พรทิพย์ เติมวิเศษ.

Call number: 615.11593 ค695 2547 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมอชาวบ้าน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2547 Description: ก-ฉ, 302 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.11593 ค695 2547] (1).