Refine your search

Your search returned 360 results from 147444 records. Subscribe to this search

|
161. พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี.

by ประมวล รุจนเสรี.

Call number: 321.809593 ป351พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สุเมท รุจนเสรี, [2548?] Description: 132 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.809593 ป351พ] (4).

162. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ธงทอง จันทรางศุ.

by ธงทอง จันทรางศุ.

Call number: 342.593 ธ129พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 Description: 152 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ธ129พ] (2).

163. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (2541-2544) [computer file]/ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: CD 100227 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2544?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100227] (1).

164. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย 350 ฉบับ [computer file]/ บริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นซิตี้.

by บริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นซิตี้.

Call number: CD 100255 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, [254-?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100255] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100255] (1).

165. สนทนาสาธารณะเรื่อง พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์, ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2548 [videorecording]/ อภิปรายกลุ่มโดย แก้วสรร อติโพธิ ... [และคนอื่นๆ].

by แก้วสรร อติโพธิ.

Call number: CD 100373 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยเดย์ดอทคอม, 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100373] (1).

166. ข้อสอบรัฐธรรมนูญ พร้อมเฉลย / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ.

Call number: 342.593076 ค132ข 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548 Description: 256 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593076 ค132ข 2548] (3).

167. กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Call number: 342.593 ส234ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 Description: 16, 340 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส234ก] (1).

168. ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย / ผู้เขียน, นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์.

by นคร พจนวรพงษ์ | อุกฤษ พจนวรพงษ์.

Call number: 320.9593 น114ข 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Publisher: กรุงเทพฯ : ขวัญนคร, 2549 Description: 224 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 น114ข 2549] (3).

169. วิวัฒนาการของระบบรัฐธรรมนูญไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน : พร้อมตัวบทรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / เรียบเรียงโดย กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาศ

by กระมล ทองธรรมชาติ | เชาวนะ ไตรมาศ.

Call number: 342.029 ก219ว 2547 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2547 Description: 213 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.029 ก219ว 2547] (2).

170. เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย The Justice Group

by เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

Call number: 342.066 ด919จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : The Justice Group, [2550?] Description: 276 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.066 ด919จ] (5).

171. หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า "ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ" / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Call number: 342.593 ศ721ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548 Description: 258 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ศ721ห] (3).

172. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 / จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานผลิตเอกสาร. สำนักประชาสัมพันธ์.

Call number: 342.593 ร355 (ส.พ.3) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2549 Description: 31 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

173. พระราชอำนาจ (ฉบับห้องสมุด) / ประมวล รุจนเสรี

by ประมวล รุจนเสรี.

Call number: 321.809593 ป351พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Publisher: กรุงเทพฯ : สุเมท รุจนเสรี, [2550?] Description: 179 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.809593 ป351พ] (3).

174. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 47/2547 เรื่องประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 กรณีการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภา ในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?] Description: 16 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส691ค] (1).

175. รัฐธรรมนูญสถาปนา : ชีวิตและชะตากรรมของประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทย / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

by บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.

Call number: 320.9593 บ259ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2549 Description: 240 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 บ259ร] (2).

176. การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ = Thai politics and constitutional development / แต่งโดย เสน่ห์ จามริก

by เสน่ห์ จามริก.

Call number: 320.9593 ส898ก 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม)Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549 Description: 15, 395 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส898ก 2549] (2).

177. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2547 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2547 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2547] (9).

178. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2548 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร] (7).

179. ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมือง / คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ.

by คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: 342.593 ค123ป (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549 Description: 9, 159 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ค123ป] (1).

180. แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ. เล่ม2, เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย / คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ.

by คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: 342.593 ค123น (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549 Description: 15, 373, 2, 2 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ค123น] (1).