Refine your search

Your search returned 351 results from 146132 records. Subscribe to this search

|
341. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ร355 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560. Description: ก-ฉ, 133 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

342. หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

Call number: 342 ก767ห 2561 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561. Description: 346 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ก767ห 2561] (1). Checked out (1).

343. รวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ / คณะวิชาการ เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

by เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป. คณะวิชาการ.

Call number: 342.593 ด919ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2561. Description: 514 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ด919ร] (3).

344. ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Call number: 342.59 ป492ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561. Description: 22, 299 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.59 ป492ร] (2).

345. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย (พ.ร.ป.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 : พร้อมด้วย ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย (2475 - ปัจจุบัน) / นคร พจนวรพงษ์, ไพรพนา ศรีเสน.

by นคร พจนวรพงษ์ | ไพรพนา ศรีเสน.

Call number: 342.07 น114พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, [2561?]. Description: 26, 104 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.07 น114พ] (2).

346. ร่ายรัฐธรรมนูญ : ที่มา หลักการ และความสำคัญ / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และวรศักดิ์ จันทร์ภักดี.

by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | วรศักดิ์ จันทร์ภักดี.

Call number: 342.593 อ366ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. Description: 12, 367 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 อ366ร] (3).

347. ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาพัฒนาการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550" / โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ.

by สมชาย ปรีชาศิลปกุล | นัทมน คงเจริญ | บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร | ทินกฤต นุตวงษ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 342.593 ส239ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Description: ก-ค, 156 หน้า : แผนภูมิ.Other title: การศึกษาพัฒนาการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส239ร] (1).

348. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Call number: 342.593 ป492ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561. Description: ก-ฝ, 303 หน้า.Other title: การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ป492ร] (4).

349. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2560 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561. Description: 4, 214 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2560] (2).

350. ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ค365 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560. Description: 5, 372 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค365] (1).

351. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2561. Description: 146 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร] (2).