Your search returned 10 results from 146180 records. Subscribe to this search

|
1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... เพื่อการทำประชาพิจารณ์ / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส227ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, [2540?] Description: ก-ข, 108 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส227ร] (19).

2. กรอบเบื้องต้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

by คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ค124ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการฯ, 2540 Description: 51 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ค124ก] (5).

3. (ร่าง) รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.

Call number: 342.593 ส227ร (สพ.3) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2540 Description: 182 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส227ร] (1).

4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ) / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 3.

Call number: 342.593 ส227ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2550?] Description: ก-ง, 148 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส227ร] (2).

5. ตารางเปรียบเทียบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช -- (ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช -- (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 3.

Call number: 342.593 ส227ต Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2550?] Description: ก-ง, 148 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส227ต] (2).

6. ตารางแสดงการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) พร้อมเหตุผลในการแก้ไข / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 3.

Call number: 342.593 ส227ต Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2550?] Description: 200 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส227ต] (2).

7. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) / โดย คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญ

by คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ค124ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, [2550?] Description: 247, 107 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ค124ร] (1).

8. เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 3.

Call number: 342.593 ส227จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550. Description: 316 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส227จ] (5).

9. ประมวลภาพเหตุการณ์การร่างรัฐธรรมนูญ 2550 / คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 3.

Call number: 342.593 ส227ป (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550. Description: 77 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส227ป] (3).

10. กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2550 / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 3.

Call number: 342.593 ส227ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักธรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550. Description: ก-ค, 196 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส227ก] (3).