Refine your search

Your search returned 47 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2541 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2541 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542 Description: 699 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2541] (1).

2. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2542 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2542 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2543- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2542] (4).

3. ศาลรัฐธรรมนูญไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ศ365 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543?]- Description: 218 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ศ365] (1).

4. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2543 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2543 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2543] (6).

5. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับพิเศษ) / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ค] (2).

6. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 1, ศาลรัฐธรรมนูญไทย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2544 Description: 325 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร] (1).

7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ค181 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545 Description: 4, 101 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค181] (2).

8. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2544 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2544 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 - Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2544] (5).

9. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ส691ร] (7).

10. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2545 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2545 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2545] (7).

11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ค181 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546 Description: 3, 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค181] (2).

12. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 3, เรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ / ผู้เขียน, กุลพล พลวัน ... [และคนอื่นๆ]

by กุลพล พลวัน | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ร156 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547 Description: 7, 546 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร156] (4).

13. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2546 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2546 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2546] (8).

14. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (2541-2544) [computer file]/ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: CD 100227 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2544?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100227] (1).

15. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 47/2547 เรื่องประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 กรณีการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภา ในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?] Description: 16 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส691ค] (1).

16. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2547 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2547 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2547] (9).

17. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2548 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร] (7).

18. คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ .../2550 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ค] (6).

19. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2550 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2550 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2550] (5).

20. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2551 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2551 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2551] (1).