Refine your search

Your search returned 64 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
61. ความผูกพันของพนักงานต่อธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาธนาคารออมสินเชียงใหม่ เขต 2 = Employee commitment towards Government Saving Bank : a case study of Government Saving Bank Chiang Mai 2 / ภัทรียา บัวเทศ.

by ภัทรียา บัวเทศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.314 ภ381ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2557. Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 Description: ก-ฌ, 64 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.314 ภ381ค] (1).

62. ปฏิรูปบำนาญภาครัฐ : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยบำนาญอันมั่นคงและระบบการคลังที่ยั่งยืน / วรเวศม์ สุวรรณระดา.

by วรเวศม์ สุวรรณระดา.

Call number: 331.252 ว286ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Description: 211 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.252 ว286ป] (2).

63. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ : ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และการอนุวัติกฎหมายภายใน / คณะผู้จัดทำ, อังคณา สังข์ทอง ... [และคนอื่นๆ].

by อังคณา สังข์ทอง.

Call number: 344.01 ก442 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก442] (1).

64. เจาะลึก Coaching & coaching competency : คู่มือการโค้ชมาตรฐานสากล / ศิริรัตน์ ศิริวรรณ.

by ศิริรัตน์ ศิริวรรณ.

Call number: 658.3124 ศ481จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สวนอักษร พริ้นติ้ง, 2561. Description: 176 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ศ481จ] (2).