Refine your search

Your search returned 23 results from 145695 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และชั่วโมงทำงาน ... / ฝ่ายสถิติแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

by กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. กองวิชาการและแผนงาน. ฝ่ายสถิติแรงงาน.

Call number: 331.29593 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายสถิติแรงงาน, 2533- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.29593 ก169ร] (2).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการและลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 51

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์.

Call number: 330.9593 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541 Description: ก-ฒ, 94 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ร451] (1).

3. รายงานผลการสำรวจอัตราค่าจ้างเริ่มต้นการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี 2539 คาดการณ์ปี 2540 และสวัสดิการ / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพัฒนา สาขาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

by สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการพัฒนา สาขาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ.

Call number: 331.21 ส293ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?] Description: ประมาณ 200 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.21 ส293ร] (1).

4. ชีวิตลูกเรือประมงอีสาน / เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์

by เสาวภา พรสิริพงษ์ | พรทิพย์ อุศุภรัตน์.

Call number: 331.76392 ส943ช Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 Description: 126 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.76392 ส943ช] (1).

5. สิทธิประโยชน์ประชาชนจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงานและสวัสดิการสังคม

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 331.255 ส691ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542?-] Description: 47, [63] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.255 ส691ส] (1).

6. สิทธิประโยชน์ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 331.255 ส691ส 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542 Description: 58, [103] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.255 ส691ส 2542] (5).

7. รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ปี ... และแนวโน้มปี ... = Wages, salary & benefits survey ... and trend ... / สำรวจและจัดทำโดย สำนักวิชาการ บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

by บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล. สำนักวิชาการ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์.

Call number: 331.29593 ศ799ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2540-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.29593 ศ799ร] (11).

8. สิทธิประโยชน์ประชาชนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 331.255 ส691ส 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542 Description: 58, [104] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.255 ส691ส 2542] (5).

9. รายงานการสัมมนาเรื่องสิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย / จัดโดย สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

by การสัมมนาเรื่องสิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย (2545 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ | มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท.

Call number: 331.219593 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สาขา, 2545 Description: 4, 127 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.219593 ก525ร] (1).

10. ลูกจ้างทดลองงาน / โดย ชยภัทร แสงระยับ

by ชยภัทร แสงระยับ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 344.01 ช189ล (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 254 2 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. Description: 9, 180 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.01 ช189ล] (1).

11. สิทธิของลูกจ้างในการเลิกสัญญาจ้างแรงงาน / โดย อารยา ศรีเทพ.

by อารยา ศรีเทพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 344.018735 อ653ส (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 254 2 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. Description: 11, 148 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.018735 อ653ส] (1).

12. พอกันที = Enough : time to fight back / ผู้เขียน, จรรยา ยิ้มประเสริฐ.

by จรรยา ยิ้มประเสริฐ.

Call number: 331.88 จ148พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์กลางการจัดตั้งสหภาพแรงงาน โครงการรณงค์เพื่อแรงงานไทย, [2548?] Description: ก-ซ, 50 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.88 จ148พ] (1).

13. ความคิดเห็นของลูกจ้างไทยต่อสภาพการจ้างของบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Thai employees' opinion towards the state of employment of Japanese companies in the Northern Region Industrial Estate / ศรีสมร เลิศตรงจิตร

by ศรีสมร เลิศตรงจิตร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 658.32 ศ265ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ญ, 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.32 ศ265ค] (1).

14. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการคุ้มครองแรงงานในงานภาคเกษตร สาขาประมง / จัดทำโดย บริษัทแอ็ดว้านซ์ โกบอล บิซิเนส จำกัด

by บริษัทแอ๊ดว้านซ์ โกบอล บิซิเนส | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

Call number: 331.76392 บ226ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2547 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.76392 บ226ร] (1).

15. ระบบบำนาญแห่งชาติ / วรเวศม์ สุวรรณระดา

by วรเวศม์ สุวรรณระดา.

Call number: 353.54 ว286ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 Description: ก-ฟ, 187 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 353.54 ว286ร] (2).

16. สวัสดิการยามชราบำนาญแห่งชาติ / วรเวศม์ สุวรรณระดา, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

by วรเวศม์ สุวรรณระดา | วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์.

Call number: 353.54 ว286ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553 Description: 265 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 353.54 ว286ส] (1).

17. รายงานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสวัสดิการพื้นฐานสำหรับผู้ทำการผลิตที่บ้าน / โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์

by นภาพร อติวานิชยพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Call number: 368.41 น197ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 Description: 10, 97 หน้า.Other title: การเสริมสร้างสวัสดิการพื้นฐานสำหรับผู้ทำการผลิตที่บ้าน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.41 น197ร] (1).

18. รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี .../... / จัดทำโดย บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด.

by บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

Call number: 331.29593 บ226ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2551-. Description: ... เล่ม : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.29593 บ226ร] (3).

19. ชีวิตลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Call number: 331 ก813ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Description: ก-ฉ, 90 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก813ช] (2), PYULIB-DW [Call number: 331 ก813ช] (1).

20. ผลการดำเนินงาน คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / จัดทำโดย คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 2

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 2.

Call number: 331.1109593 ส226ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 Description: 144 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.1109593 ส226ผ] (1).