Your search returned 20 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และชั่วโมงทำงาน ... / ฝ่ายสถิติแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

by กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. กองวิชาการและแผนงาน. ฝ่ายสถิติแรงงาน.

Call number: 331.29593 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายสถิติแรงงาน, 2533- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.29593 ก169ร] (2).

2. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม.

Call number: 344.01 ว523ก Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. Description: 96 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว523ก] (8).

3. ชีวิตลูกเรือประมงอีสาน / เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์

by เสาวภา พรสิริพงษ์ | พรทิพย์ อุศุภรัตน์.

Call number: 331.76392 ส943ช Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 Description: 126 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.76392 ส943ช] (1).

4. สิทธิประโยชน์ประชาชนจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงานและสวัสดิการสังคม

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 331.255 ส691ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542?-] Description: 47, [63] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.255 ส691ส] (1).

5. สิทธิประโยชน์ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 331.255 ส691ส 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542 Description: 58, [103] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.255 ส691ส 2542] (5).

6. สิทธิประโยชน์ประชาชนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 331.255 ส691ส 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542 Description: 58, [104] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.255 ส691ส 2542] (5).

7. รายงานการสัมมนาเรื่องสิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย / จัดโดย สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

by การสัมมนาเรื่องสิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย (2545 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ | มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท.

Call number: 331.219593 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สาขา, 2545 Description: 4, 127 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.219593 ก525ร] (1).

8. สิทธิของลูกจ้างในการเลิกสัญญาจ้างแรงงาน / โดย อารยา ศรีเทพ.

by อารยา ศรีเทพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 344.018735 อ653ส (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 254 2 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. Description: 11, 148 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.018735 อ653ส] (1).

9. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม.

Call number: 344.01 ว523ก 2546 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 Description: 100 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว523ก 2546] (5).

10. การโยกย้ายตำแหน่งของลูกจ้างในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในสาระสำคัญ / โดย วิภาดา สามะสุทธิ

by วิภาดา สามะสุทธิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 344.01128 ว648ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2534 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 Description: 10, 120 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.01128 ว648ก] (1).

11. คู่มือปฏิบัติงานบุคคลอย่างมืออาชีพสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายบุคคล / ผู้เขียน, รติ เจษฎาพรชัย.

by รติ เจษฎาพรชัย.

Call number: 658.3 ร134ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2548 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ร134ค] (3).

12. พอกันที = Enough : time to fight back / ผู้เขียน, จรรยา ยิ้มประเสริฐ.

by จรรยา ยิ้มประเสริฐ.

Call number: 331.88 จ148พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์กลางการจัดตั้งสหภาพแรงงาน โครงการรณงค์เพื่อแรงงานไทย, [2548?] Description: ก-ซ, 50 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.88 จ148พ] (1).

13. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการคุ้มครองแรงงานในงานภาคเกษตร สาขาประมง / จัดทำโดย บริษัทแอ็ดว้านซ์ โกบอล บิซิเนส จำกัด

by บริษัทแอ๊ดว้านซ์ โกบอล บิซิเนส | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

Call number: 331.76392 บ226ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2547 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.76392 บ226ร] (1).

14. ชีวิตลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Call number: 331 ก813ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Description: ก-ฉ, 90 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก813ช] (2), PYULIB-DW [Call number: 331 ก813ช] (1).

15. ผลการดำเนินงาน คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / จัดทำโดย คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 2

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 2.

Call number: 331.1109593 ส226ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 Description: 144 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.1109593 ส226ผ] (1).

16. ประมวลสาระชุดวิชา กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง = Advanced labour and industrial law / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: 344.01 ม246ป Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Other title: กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ม246ป] (2).

17. ประมวลสาระชุดวิชา กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง = Advanced labour and industrial law / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: 344.01 ม246ป Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Other title: กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ม246ป] (2).

18. นอกสายตา : ความตาย ความเจ็บป่วย ความพิการ และสิทธิของคนทำงานที่ถูกมองข้าม / อัญจิรา อัศวนนท์

by อัญจิรา อัศวนนท์.

Call number: 331.011 อ523น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556 Description: 9, 149 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.011 อ523น] (1).

19. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม / คณะนักวิจัย, ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์, หัวหน้านักวิจัย ... [และคนอื่นๆ].

by ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์.

Call number: 331.25509593 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์, 2552. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Other title: โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม. | รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.25509593 ร451] (1).

20. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ : ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และการอนุวัติกฎหมายภายใน / คณะผู้จัดทำ, อังคณา สังข์ทอง ... [และคนอื่นๆ].

by อังคณา สังข์ทอง.

Call number: 344.01 ก442 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558. Description: 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก442] (1).