Refine your search

Your search returned 981 results from 145981 records. Subscribe to this search

|
41. ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12 มศว 8 วิทยาเขต, ณ มศว สงขลา 11-13 มกราคม 2532 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ;

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา | อุดม หนูทอง.

Call number: 390.09 ม246ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2532 Description: 78 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม246ท] (3).

42. รวมบทความสัมมนาทางวิชาการ ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา 2-5 กุมภาพันธ์ 2531 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / [คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา].

by วิทยาลัยครูเชียงใหม่. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Call number: 390.09 ร156 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2531. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ร156] (3).

43. ตำนานธรรมิกราช ตำนานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา / ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

by ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

Call number: 390.09 ศ817ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์, 2523. Description: 64 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ศ817ต] (3).

44. ประเพณีและวัฒนธรรมไทย / โดย สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์

by สมชัย ใจดี | ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์.

Call number: 390.09 ส238ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528 Description: 136 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส238ป] (2).

45. ประเพณีและวัฒนธรรมไทย / สมชัย ใจดี, ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์

by สมชัย ใจดี | ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์.

Call number: 390.09 ส238ป 2531 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531 Description: 136 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส238ป 2531] (2).

46. ประเพณีและวัฒนธรรมไทย / สมชัย ใจดี, ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์

by สมชัย ใจดี | ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์.

Call number: 390.09 ส238ป 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533 Description: 136 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส238ป 2533] (1).

47. สารคดีจากหมู่บ้าน / สว่าง เลิศฤทธิ์.

by สว่าง เลิศฤทธิ์.

Call number: 390.09 ส419ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531. Description: 115 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส419ส] (1).

48. น้ำ : บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย / สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา.

by สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา.

Call number: 390.09 ส843น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529. Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส843น] (5), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส843น] (1).

49. วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของไทย / โดย เสฐียรโกเศศ

by เสฐียรโกเศศ.

Call number: 390.09 ส893ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2516 Description: 492 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส893ว] (1).

50. ชีวิตไทยในวรรณกรรมสุนทรภู่ / สถาบันสุนทรภู่

by สถาบันสุนทรภู่.

Call number: 390.09593 ส181ช Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2531 Description: ก-ค, 47 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส181ช] (3).

51. วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ / บรรณาธิการโดย เพ็ญศรี ดุ๊ก ... [และคนอื่นๆ]

by เพ็ญศรี ดุ๊ก.

Call number: 398 พ899ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 Description: 755 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398 พ899ว] (4), PYULIB-DW [Call number: 398 พ899ว] (1).

52. สังคมและวัฒนธรรมไทย : ข้อสังเกตในการเปลี่ยนแปลง / โดย ฑิตยา สุวรรณชฎ ... [และคนอื่นๆ]

by ฑิตยา สุวรรณะชฎ.

Call number: 303.4 ส532 (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2523 Description: 86 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ส532] (1).

53. ภาษากับวัฒนธรรม / จำนงค์ ทองประเสริฐ

by จำนงค์ ทองประเสริฐ.

Call number: 495.91 จ344ภ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2519 Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 จ344ภ] (5).

54. รายงานการวิจัย รูปแบบการบริหารงานวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อประชาชน / บำรุง สุขพรรณ์

by บำรุง สุขพรรณ์.

Call number: 306.06 บ315ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมสศาสตร์, [25-?] Description: 106 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.06 บ315ร] (4).

55. ภาษากับวัฒนธรรม / ประสิทธิ์ กาพย์กลอน

by ประสิทธิ์ กาพย์กลอน.

Call number: 495.91 ป412ภ 2519 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519 Description: 186 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 ป412ภ 2519] (3).

56. วัฒนธรรมทางภาษา : เอกสารคำสอนวิชา 431 242 วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี / ประภาศรี สีหอำไพ

by ประภาศรี สีหอำไพ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน.

Call number: 495.91 ป344ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Description: 318 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 ป344ว] (4).

57. โลกทัศน์ของคนไทย : วิเคราะห์จากวรรณคดีคำสอนสมัยสุโขทัย / ปัญญา บริสุทธิ์

by ปัญญา บริสุทธิ์.

Call number: 390.09 ป524ล (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523 Description: 104 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ป524ล] (2).

58. มนุษย์กับสังคม : คู่มือสำหรับผู้เริ่มศึกษาวิชาสังคมวิทยา / วราคม ทีสุกะ

by วราคม ทีสุกะ.

Call number: 301 ว296ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2524 Description: 124 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ว296ม] (2).

59. สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี / สุพัตรา สุภาพ

by สุพัตรา สุภาพ.

Call number: 301 ส831ส 2531 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531 Description: 134 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ส831ส 2531] (3).

60. สังคมและวัฒนธรรมไทย = Thai society and culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: 301.09593 ม246ส 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301.09593 ม246ส 2533] (7).