Your search returned 8 results from 145379 records. Subscribe to this search

|
1. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 / ฝ่ายวิจัย กองวิชาชีพครู.

by กองวิชาชีพครู. ฝ่ายวิจัย.

Call number: 371.1 ก351ก 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2540. Description: 3, 35 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.1 ก351ก 2540] (1).

2. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 / ฝ่ายวิจัย กองวิชาชีพครู.

by กองวิชาชีพครู. ฝ่ายวิจัย.

Call number: 371.1 ก351ก 2539 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2539. Description: 3, 35 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.1 ก351ก 2539] (4).

3. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.12 ส289ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543 Description: 111 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.12 ส289ส] (1).

4. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร / โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.2011 ส289ส 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543 Description: 62 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2011 ส289ส 2543] (1).

5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร : ผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร, ระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2543 / สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.2011 บ969 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543 Description: 68 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2011 บ969] (2).

6. รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.2011 ส289ร (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543 Description: ก-ซ, 213 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2011 ส289ร] (3).

7. คำอธิบายพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 เรียงตามมาตรา / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

Call number: 344.041 ว574ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551 Description: 112 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.041 ว574ค] (3).

8. รวมกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี / รวบรวมโดย วิภาส ทองสุทธิ์

by วิภาส ทองสุทธิ์.

Call number: 346.063 ร155 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อินทภาษ, 2554 Description: 7, 595 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 ร155] (4).