Refine your search

Your search returned 11 results from 146180 records. Subscribe to this search

|
1. การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานต่อภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในแง่อัตราป่วยของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จากโรคอุจจาระร่วงรวมทั้งระดับความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขของมารดา ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้าโครงการ, ชุมนุม พรหมขัติแก้ว ... [และคนอื่นๆ]

by ชุมนุม พรหมขัติแก้ว.

Call number: 614.593427 ช625ก (ว.) Material type: book BookPublisher: นครสวรรค์ : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ, 2531 Description: ก-ซ, 67, 11 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.593427 ช625ก] (1).

2. พฤติกรรมการใช้บริการสาธารณสุขในโครงการบัตรสุขภาพ / โดย ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]

by ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์.

Call number: 362.1 ท195พ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529 Description: 501 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1 ท195พ] (2).

3. ปัญหาและทางออกของ ผสส./อสม. / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]

by ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์.

Call number: 362.10425 ท195ป (ว.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, [2531?] Description: 127 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.10425 ท195ป] (2). Items available for reference: [Call number: 362.10425 ท195ป] (1).

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การศึกษาความต้องการและการให้บริการทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Needs assessment : the socio-economic and health needs and services in Samoeng District Chiang Mai Province / โดย ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเวศน์ คิดอ่าน | บุษยมาส สินธุประมา | นิภา ปวีณเกียรติคุณ | เจนศิริ จันทร์ศิริ | ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์.

Call number: 362.1 ก493 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, [2536?]. Description: ก-ช, 72 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1 ก493] (7).

5. รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชน / ดรุณี รุจกรกานต์ ... [และคนอื่น ๆ ]

by ดรุณี รุจกรกานต์.

Call number: 616.9792 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : ศูนย์ประสานงานการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540 Description: ก-ช, 43 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.9792 ร451] (1).

6. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต = Community participation in quality of life development / กรรณิการ์ พงษ์สนิท, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล

by กรรณิการ์ พงษ์สนิท | ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ | ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 614 ก173ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2541?] Description: 7, 109 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614 ก173ก] (1). Items available for reference: [Call number: 614 ก173ก] (1).

7. วิธีการป้องกันและรักษาโรคแบบพื้นบ้านชาวขมุและสนทนาสาธารณสุขการแพทย์ไทย-ขมุ = Khmu traditional medicine and Thai-Khmu medical conversations / โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์

by สุวิไล เปรมศรีรัตน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.

Call number: 614.42 ส882ว (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 Description: 281 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.42 ส882ว] (1).

8. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องเป้าหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วิโรจน์ ณ ระนอง

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | วิโรจน์ ณ ระนอง | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 610.025 ส232ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543 Description: 8, 90 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.025 ส232ร] (1).

9. การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน / นักวิจัย, รัชนี จันทร์เกษ ... [และคนอื่นๆ]

by รัชนี จันทร์เกษ.

Call number: 362.12 ก461 (ว.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551 Description: 12, 244 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.12 ก461] (2).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อการแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในชุมชน / โดย เอกสิทธิ์ ไชยปิน, กัญญา จาอ้าย.

by เอกสิทธิ์ ไชยปิน | กัญญา จาอ้าย | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 362.10425 อ885ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2555. Description: ก-ฑ, 499 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: กระบวนการจัดการความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อการแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในชุมชน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.10425 อ885ร] (1).

11. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 = Legal problems. Enforcement of administrative measures with Public Health B.E. 2535 / ธิดารัตน์ วรรณขาว.

by ธิดารัตน์ วรรณขาว | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 344.04 ธ582ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2556. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. Description: ก-ซ, 118 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.04 ธ582ป] (3). Items available for reference: [Call number: 344.04 ธ582ป] (2).