Your search returned 27 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
21. รายงานประจำปี ... / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Call number: สพ. 1 พม-สส165 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำน้กงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 พม-สส165] (2).

22. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ... / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

Call number: สพ. 1 ออ-สก636 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สก636] (1).

23. รายงานประจำปี ... / สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.

by กระทรวงคมนาคม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: สพ. 1 คค-สค149 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม. : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 คค-สค149] (1).

24. รายงานประจำปี ... / สำนักงานกองทุนเงินทดแทน.

by สำนักงานกองทุนเงินทดแทน.

Call number: สพ. 1 รง-สก351 Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานกองทุนเงินทดแทน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 รง-สก351] (2).

25. รายงานประจำปี ... / สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

by สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

Call number: สพ. 1 ออ-สบ229 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สบ229] (2).

26. รายงานประจำปี พ.ศ. ... / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

by สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Call number: สพ. 1 ทก-สพ534 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ทก-สพ534] (2).

27. รายงานประจำปี ... / สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.

by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.

Call number: สพ. 1 ศธ-สบ229 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ศธ-สบ229] (2).