Refine your search

Your search returned 209 results from 146767 records. Subscribe to this search

|
161. ทำเนียบการวิจัย ... สภาวิจัยแห่งชาติ [computer file]/ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Call number: CD 100677 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548-. Description: ... แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100677] (10).

162. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: 11 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550 Description: 289 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 11] (1).

163. ในหลวงกับแหล่งน้ำ รพช.

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: 71 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550 Description: 217 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 71] (1).

164. รายงานประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.

by สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.

Call number: สพ. 1 อก-สอ456 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 อก-สอ456] (2).

165. รายงานประจำปี ... / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.

Call number: สพ. 1 นร-สน473 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 นร-สน473] (1).

166. ผลงานวิจัยสำนักงานประกันสังคมปี พ.ศ. 2538-2550 [computer file]/ สำนักงานประกันสังคม.

by สำนักงานประกันสังคม.

Call number: CD 100774 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100774] (1).

167. การจัดการสำนักงาน = Office management / เนตร์พัณณา ยาวิราช

by เนตร์พัณณา ยาวิราช.

Call number: 651.3 น785ก 2553 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 11 ปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 Description: 353 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 น785ก 2553] (3).

168. ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ... / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

by สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Call number: 011.7 ผ191 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?] Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 011.7 ผ191] (4).

169. รายงานประจำปี ... / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: สพ. 1 ศธ-สส226 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ศธ-สส226] (4).

170. รายงานประจำปี ... / คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับการขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.

Call number: สพ. 1 พณ-สก449 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการกำกับการขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 พณ-สก449] (2).

171. รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: สพ. 1 ยธ-สป691 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ยธ-สน199] (2).

172. รายงานประจำปี ... / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: สพ. 1 ทส-สท164 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ทส-สท164] (2).

173. การจัดการพัสดุและสำนักงาน = Storehouse and office management / ผู้เขียน, วันทนีย์ แสนภักดี, พรทิพย์ วีระสวัสดิ์, ธิดา พาหอม

by วันทนีย์ แสนภักดี | พรทิพย์ วีระสวัสดิ์ | ธิดา พาหอม.

Call number: 651.3 ว432ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553 Description: 236 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ว432ก] (2).

174. ผลสำเร็จงานวิจัย วช. : ปัญหาและทางออก / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 011.7 ผ192 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2553?] Description: 159 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 011.7 ผ192] (1).

175. บันทึกประวัติศาสตร์การประกันภัยไทย / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.

Call number: 368.9593 ส691บ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2554?] Description: 247 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 368.9593 ส691บ] (1).

176. รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า = The civil servant system of the future : roles and responsiblities of the Civil Service Commission, Office of the Civil Service Commissin, and public agencies in managing human resouce for the next decade / หัวหน้าโครงการวิจัย, ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข

by ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.

Call number: 352.63 ฉ233ร (ว.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552 Description: 1 หน้า : แผนภูมิ.Other title: ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ฉ233ร] (1).

177. คู่มือ-สอบบรรจุ งานสารบรรณ งานสำนักงาน การจัดเก็บเอกสาร / กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ปริญญา อรจิราพงศ์, กำพล วันทา

by กองเทพ เคลือบพณิชกุล | ปริญญา อรจิราพงศ์ | กำพล วันทา.

Call number: 351.076 ก349ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2554?] Description: 392 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.076 ก349ค] (2).

178. สถิติงานวิจัย ... ห้องสมุดงานวิจัย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Call number: 001.4021 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4021 ส691ส] (3).

179. สุนทรีย์แห่งลีลา ผืนผ้าแพรพรรณ พินิจชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ = Exceptional wowen beauty : masterpieces from The Bank of Thailand Textile Museum / ผู้เขียน, จิราวรรณ กาวิละ โอคาโมโตะ, แพทรีเซีย ชีสแมน, ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล

by จิราวรรณ กาวิละ โอคาโมโตะ | ชีสแมน, แพทรีเซีย | ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.

Call number: 746.14 จ541ส (อ.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ, 2553 Description: 238 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 746.14 จ541ส] (2).

180. รายงานประจำปี ... / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.

by สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.

Call number: สพ. 1 วท-สท592 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 วท-สท592] (1).