Refine your search

Your search returned 209 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
81. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (3204-2105) ; การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน (05-052-101) / เรียบเรียงโดย ชนบดี ผดุงวิทย์, นิวุธ มงคลกิจ

by ชนบดี ผดุงวิทย์ | นิวุธ มงคลกิจ.

Call number: 651.3 ช134ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2545 Description: 112 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ช134ร] (3).

82. เสี้ยวศตวรรษแห่งความมุ่งมั่น

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Call number: 616.8 ส949 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2544- Description: 216 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.8 ส949] (1).

83. หนังสือรวบรวมบทความเผยแพร่ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Call number: 381.34 ส691ห 2536 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536- Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.34 ส691ห 2536] (2).

84. คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน. เล่ม 2, โปรแกรมตารางงาน 1-2 / รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์

by รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์.

Call number: 005.54 ร622ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 Description: 163 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ร622ค] (3).

85. 4 ปี กกต. / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Call number: 324.9593 ส691ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545. Description: 150 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324.9593 ส691ส] (2).

86. สกศ.กับการพัฒนาการศึกษาไทย / โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ส691ส] (1).

87. การบริหารสำนักงาน = Office management / สุรัสวดี ราชกุสชัย

by สุรัสวดี ราชกุลชัย.

Call number: 651.3 ส857ก 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 Description: 444 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ส857ก 2545] (2).

88. ท่านกับกองทุนประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย

by สำนักงานประกันสังคม.

Call number: 368.4 ส691ท (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 368.4 ส691ท] (1).

89. ความคิดเห็นของพนักงานสำนักงานบริการโทรศัพท์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อการแปรรูปองค์การโทรศัพท์เป็นบริษัทมหาชน = The opinions of the officials of the Telephone Organization on Thailand in Chiang Mai Province on privatization to be public company / ปิยภรณ์ เหลืองอุทัย

by ปิยภรณ์ เหลืองอุทัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 338.925 ป619ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2545 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 Description: ก-ซ, 94 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.925 ป619ค] (1). Items available for reference: [Call number: 338.925 ป619ค] (1).

90. ความพึงพอใจในงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of the public officers and the employees in the Regional Audit Office No. 8 / สุวคนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยูธยา

by สุวคนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.31422 ส868ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2545 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 Description: ก-ฌ, 55 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ส868ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส868ค] (1).

91. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ / อาทิมา แป้นธัญญานนท์.

by อาทิมา แป้นธัญญานนท์.

Call number: 651.3 อ622ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2545 Description: 107 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 อ622ร] (3).

92. การใช้เครื่องใช้สำนักงาน / สุวรรณ เจียมจิตรวนิช.

by สุวรรณ เจียมจิตรวนิช.

Call number: 651.2 ส869ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2546?]. Description: 207 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.2 ส869ก] (2).

93. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำน้กงานภาคเหนือ = The job satisfaction of Bank of Thailand Staff in Northern Region Office / สุมนา พรกุล.

by สุมนา พรกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.31422 ส841ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546. Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546. Description: ก-ฌ, 69, [9] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส841ค] (1).

94. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานบริการเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The satisfaction of users to the service from the telephone authority offices in Muang District, Chiang Mai / ปริญญา ด้วงทรง

by ปริญญา ด้วงทรง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8343 ป458ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2545 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 Description: ก-ซ, 50 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ป458ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ป458ค] (1).

95. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / นิตยา วัฒนคุณ

by นิตยา วัฒนคุณ.

Call number: 651.3 น578ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 Description: 485 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 น578ก] (1).

96. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานวิจัย และกิจกรรมของ วช. ในรอบปีงบประมาณ ... . ไตรมาสที่ ... ปี ... / กลุ่มงานวารสารเผนแพร่และถ่ายทอดเทคโนเทคโนโลยี กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย. กลุ่มงานวารสารเผนแพร่และถ่ายทอดเทคโนเทคโนโลยี.

Call number: 001.4 ส691ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2545- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4 ส691ก] (15).

97. ข้อมูลพื้นฐาน / สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่.

by สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่.

Call number: 634.909593 ส691ข (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2542 Description: 58 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 634.909593 ส691ข] (1).

98. การบริหารสำนักงานแบบใหม่ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, ชวลิต ประภวานนท์.

by ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | สมชาย หิรัญกิตติ | ชวลิต ประภวานนท์.

Call number: 651.3 ศ486ก Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Publisher: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, [2546?]. Description: 351 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ศ486ก] (2).

99. การบริหารสำนักงาน = Office management / เนตร์พัณณา ยาวิราช.

by เนตร์พัณณา ยาวิราช.

Call number: 651.3 น785ก 2546 Material type: book BookEdition: พืมพ์ครั้งที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 Description: 319 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 น785ก 2546] (3).

100. รายงานประจำปี ... / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

by สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

Call number: สพ. 1 ออ-สต365 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สต365] (2).