Your search returned 9 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: สพ. 1 ออ-สว517 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สว517] (2).

2. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานวิจัย และกิจกรรมของ วช. ในรอบปีงบประมาณ ... . ไตรมาสที่ ... ปี ... / กลุ่มงานวารสารเผนแพร่และถ่ายทอดเทคโนเทคโนโลยี กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย. กลุ่มงานวารสารเผนแพร่และถ่ายทอดเทคโนเทคโนโลยี.

Call number: 001.4 ส691ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2545- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4 ส691ก] (15).

3. บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ... [computer file]/ ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ห้องสมุดงานวิจัย.

Call number: CD 100445 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : ห้องสมุดงานวิจัย, 2546-. Description: ... แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100445] (9). Items available for reference: [Call number: CD 100445] (2).

4. ทำเนียบการวิจัย ... สภาวิจัยแห่งชาติ / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Call number: 001.4025 ส691ท (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4025 ส691ท] (2).

5. แกะรอย 16 ปี สกว. : นวัตกรรมสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ, สีลาภรณ์ บัวสาย และ สุชาตา ชินะจิตร

by สีลาภรณ์ บัวสาย | สุชาตา ชินะจิตร | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 001.4 ก879 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552 Description: 136 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4 ก879] (1).

6. ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ... [computer file]/ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Call number: CD 100676 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548-. Description: ... แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100676] (8).

7. ทำเนียบการวิจัย ... สภาวิจัยแห่งชาติ [computer file]/ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Call number: CD 100677 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548-. Description: ... แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100677] (10).

8. ผลสำเร็จงานวิจัย วช. : ปัญหาและทางออก / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 011.7 ผ192 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2553?] Description: 159 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 011.7 ผ192] (1).

9. สถิติงานวิจัย ... ห้องสมุดงานวิจัย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Call number: 001.4021 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4021 ส691ส] (3).