Your search returned 30 results from 146684 records. Subscribe to this search

|
1. กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า / ครรชิต มหาวัจน์

by ครรชิต มหาวัจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 333.3387 ค153ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ญ, 117 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 333.3387 ค153ก] (1).

2. ทัศนคติของผู้เสียภาษีที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเชียงใหม่ และสำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเชียงใหม่ (สาขา) จังหวัดเชียงใหม่ = Taxpayers' attitudes toward the service of Amphur Muang Chiangmai Revenue Office and Amphur Muang Chiangmai Revenue Office (Branch) / อัญณิการ์ วัชรปรีชา

by อัญณิการ์ วัชรปรีชา | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 336.2 อ532ท (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2541 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 Description: ก-ญ, 83 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 336.2 อ532ท] (3).

3. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่การบัญชี ธุรกิจ และกฎหมาย = To be satisfaction of customer with the Chiangmai Business Accounting and Law / สุพจน์ คำมะนิด

by สุพจน์ คำมะนิด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 338.7658 ส826ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2543 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 Description: ก-ญ, 49 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.7658 ส826ค] (1).

4. ความพึงพอใจของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อบริการของโรงพยาบาลในเครือข่ายและบริการทั่วไป ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ = The satisfaction of the insured according to law article 39 affecting the services of the network hospitals and the general services of the Social Security Office in ChiangMai / ศุภากาญจณ์ดา กันธะผัด

by ศุภากาญจณ์ดา กันธะผัด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8343 ศ736ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2544 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 Description: ก-ญ, 62 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ศ736ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ศ736ค] (1).

5. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำต่อการบริการของการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The water consumers' satisfaction from the services of the Regional Running Waterwork Department, Sankhampang office, Sankhampang District, Chiang Mai / สุภาพร พิบูลย์เวช

by สุภาพร พิบูลย์เวช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8343 ส838ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2544 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 Description: 39 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ส838ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ส838ก] (1).

6. ความคิดเห็นของพนักงานสำนักงานบริการโทรศัพท์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อการแปรรูปองค์การโทรศัพท์เป็นบริษัทมหาชน = The opinions of the officials of the Telephone Organization on Thailand in Chiang Mai Province on privatization to be public company / ปิยภรณ์ เหลืองอุทัย

by ปิยภรณ์ เหลืองอุทัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 338.925 ป619ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2545 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 Description: ก-ซ, 94 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.925 ป619ค] (1). Items available for reference: [Call number: 338.925 ป619ค] (1).

7. ความพึงพอใจในงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of the public officers and the employees in the Regional Audit Office No. 8 / สุวคนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยูธยา

by สุวคนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.31422 ส868ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2545 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 Description: ก-ฌ, 55 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ส868ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส868ค] (1).

8. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำน้กงานภาคเหนือ = The job satisfaction of Bank of Thailand Staff in Northern Region Office / สุมนา พรกุล.

by สุมนา พรกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.31422 ส841ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546. Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546. Description: ก-ฌ, 69, [9] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส841ค] (1).

9. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานบริการเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The satisfaction of users to the service from the telephone authority offices in Muang District, Chiang Mai / ปริญญา ด้วงทรง

by ปริญญา ด้วงทรง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8343 ป458ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2545 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 Description: ก-ซ, 50 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ป458ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ป458ค] (1).

10. ปัญหาการให้บริการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems in giving accounting service of accounting offices in Muang District, ChiangMai Province / ชมพูนุท วิรัชเกษม

by ชมพูนุท วิรัชเกษม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 657 ช172ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 Description: ก-ฌ, 67 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ช172ป] (1). Items available for reference: [Call number: 657 ช172ป] (1).

11. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The customers' satisfaction on the services provided by the Northern Regional Office of the Industrial Estate Authority of Thailand / อนุชิต บุญศิริ

by อนุชิต บุญศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8343 อ188ก (ว.พ.) Material type: book BookDissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 Description: ก-ค, 2, 54, [3] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 อ188ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 อ188ก] (1).

12. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of an electronic learning system for an office automation systems course at Payap University / ณัฐฌาน สุพล

by ณัฐฌาน สุพล.

Call number: 651.8 ณ328ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฐ, 110 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.8 ณ328ก] (2). Items available for reference: [Call number: 651.8 ณ328ก] (2).

13. การศึกษาประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคของระบบกำกับดูแลผู้เสียภาษาโดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการและให้เป็นปัจจุบันของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง = A study of efficiency, problems and obstacles of individual tax-payers colse and present monitor system of Lampang Area Revenue Office / รัตนา บุญรัตน์

by รัตนา บุญรัตน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 336.2 ร375ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2548 Description: ก-ฎ, 90 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 336.2 ร375ก] (1).

14. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 = A study of efficiency of excise tax collection of the 5th Regional Excise Bureau / นิศารัตน์ กันทะวงศ์

by นิศารัตน์ กันทะวงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 336.2 น689ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ญ, 128 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 336.2 น689ก] (1).

15. การวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มและรายรับส่วนเพิ่มของหน่วยราชการในการใช้โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในจังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of incremental cost and benefit for government agencies in using the withholding income tax calculating program in Chiang Mai Province / เพลินพิศ บุญถึง

by เพลินพิศ บุญถึง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 338.51 พ925ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ฎ, 71 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.51 พ925ก] (1).

16. ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบงานสำรวจของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Cost and benefit of the survey system of Chiang Mai Area Revenue Office 2 / หยาดฝน ศฤงคาร

by หยาดฝน ศฤงคาร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 338.51 ห233ต (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ญ, 65 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.51 ห233ต] (1).

17. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ = A study of tax collection efficiency of Chiang Mai Revenue Departmant / วชิรา หล้าประมูล

by วชิรา หล้าประมูล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 336.2 ว153ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฏ, 75 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 336.2 ว153ก] (1).

18. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บและการประมาณการรายได้ภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง = A study of tax collection efficiency and tax estimation of Lampang Area Revenue Office / มุกดา แก้วพนา

by มุกดา แก้วพนา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 336.2 ม615ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2548 Description: ก-ฑ, 116 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ม615ก] (1). Items available for reference: [Call number: 336.2 ม615ก] (1).

19. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเข้าสู่หลักเกณฑ์การเป็นผู้ส่งออกของกรมสรรพากรในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Factors affecting entrepreneurs' decision to enter the exporters-criterion of the Revenue Department Under Jurisdiction of Chiang Mai Area Reveune Office 2 / ฐิติยา จิยะพงศ์

by ฐิติยา จิยะพงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 382.6 ฐ359ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2548 Description: ก-ฎ, 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.6 ฐ359ป] (1). Items available for reference: [Call number: 382.6 ฐ359ป] (1).

20. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting entrepreneurs selecting accounting firms in Changwat Chiang Mai / ธรรมศักดิ์ รักษ์ธรรมธัญ

by ธรรมศักดิ์ รักษ์ธรรมธัญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 658.8342 ธ258ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฐ, 149 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ธ258ป] (1).