Your search returned 21 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุน (ภาคเหนือ) : ครึ่งแรกของปี ... / สำนักงานส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ

by สำนักงานส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ.

Call number: 332.609593 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2537- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.609593 ส691ร] (2).

2. การยอมรับและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหน่วยงานในระบบราชการไทย : กรณีสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี / โดย วรเดช จันทรศร, ไพศาล สุริยะมงคล และ สุนทรี ทับทิมไทย

by วรเดช จันทรศร | ไพศาล สุริยะมงคล | สุนทรี ทับทิมไทย.

Call number: 354.593 ว197ก (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2533 Description: 16, 92 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 354.593 ว197ก] (2).

3. 22 รพช. 26 มกราคม 2531 / สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท.

by สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท.

Call number: 307.7206 ส691ย (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2531?]. Description: 131 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.7206 ส691ย] (1).

4. 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417- พ.ศ. 2537

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Call number: 347 ร192 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2537 Description: 96, 682 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 347 ร192] (3).

5. กรณีศึกษา Best Practices : การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Customer satisfaction and relationships / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Call number: 658.812 ส181ก 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544 Description: 111 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 ส181ก 2544] (5).

6. สกศ.กับการพัฒนาการศึกษาไทย / โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ส691ส] (1).

7. โคตรธุรกิจ / ผู้เขียน, ญิบพัน.

by ญิบพัน.

Call number: 650.1 ญ339ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เฟรซ พับลิชชิ่ง, 2547 Description: 204 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ญ339ค] (2).

8. กรณีศึกษา Best practices : การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Customer satisfaction and relationships / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Call number: 658.812 ส181ก 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548 Description: 1.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 ส181ก 2548] (1).

9. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 = A study of efficiency of excise tax collection of the 5th Regional Excise Bureau / นิศารัตน์ กันทะวงศ์

by นิศารัตน์ กันทะวงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 336.2 น689ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ญ, 128 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 336.2 น689ก] (1).

10. การต่อสู้ของทุนไทย. เล่ม 2, การเมือง วัฒนธรรม เพื่อความอยู่รอด / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ

by ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Call number: 330.9593 ก451 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 Description: 424 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก451] (2).

11. แนวทางการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 331.109593 ส181น (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2541 Description: 29 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.109593 ส181น] (1).

12. กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง : ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. / โดย นิยม รัฐอมฤต และคณะ

by นิยม รัฐอมฤต | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 353.46 น641ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า, 2549 Description: 304 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 353.46 น641ก] (1).

13. 10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551 Description: 7, 758 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ส] (1).

14. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: 11 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550 Description: 289 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 11] (1).

15. ในหลวงกับแหล่งน้ำ รพช.

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: 71 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550 Description: 217 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 71] (1).

16. ผลสำเร็จงานวิจัย วช. : ปัญหาและทางออก / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 011.7 ผ192 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2553?] Description: 159 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 011.7 ผ192] (1).

17. บันทึกประวัติศาสตร์การประกันภัยไทย / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.

Call number: 368.9593 ส691บ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2554?] Description: 247 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 368.9593 ส691บ] (1).

18. รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า = The civil servant system of the future : roles and responsiblities of the Civil Service Commission, Office of the Civil Service Commissin, and public agencies in managing human resouce for the next decade / หัวหน้าโครงการวิจัย, ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข

by ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.

Call number: 352.63 ฉ233ร (ว.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552 Description: 1 หน้า : แผนภูมิ.Other title: ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ฉ233ร] (1).

19. ศาลยุติธรรมที่มีระบบงานธุรการดีเด่น ประจำปี ... / สำนักพัฒนาระบบงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

by สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักพัฒนาระบบงาน.

Call number: 353.409593 ส691ศ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 353.409593 ส691ศ] (3).

20. บันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กว่า 40 ปี แห่งการก้าวย่าง บนเส้นทางคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Call number: 353.9909593 ส691บ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554?] Description: 354 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 353.9909593 ส691บ] (1).