Your search returned 2 results from 147765 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 : คณะทำงานกลุ่มที่ 2, องค์ความรู้ด้านผลกระทบ ความล่อแหลม และการปรับตัว = Thailand's first assessment report on climate change 2011 : Working group 2, Impacts, vulnerability and adaptation / จัดทำโดย ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; บรรณาธิการ, อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และอำนาจ ชิดไธสง

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | อำนาจ ชิดไธสง.

Call number: 551.69593 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554 Description: 11, 190 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: องค์ความรู้ด้านผลกระทบ ความล่อแหลม และการปรับตัว.Availability: Items available for reference: [Call number: 551.69593 ม246ร] (1).

2. รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 : คณะทำงานกลุ่มที่ 3, องค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก = Thailand's first assessment report on climate change 2011 : Working group 3, Greenhouse gas mitigation / จัดทำโดย ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; บรรณาธิการ, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, จำนง สรพิพัฒน์ และอำนาจ ชิดไธสง

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | สิรินทรเทพ เต้าประยูร | จำนง สรพิพัฒน์ | อำนาจ ชิดไธสง.

Call number: 551.69593 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554 Description: 14, 306 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: องค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก.Availability: Items available for reference: [Call number: 551.69593 ม246ร] (1).