Refine your search

Your search returned 75 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
21. สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. ... = Environment statistics of Thailand ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 333.7021 ส691ส 2543 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7021 ส691ส 2543] (1).

22. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน / จัดโดย สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานอักครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น

by สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงโตเกียว | สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น.

Call number: 303.483 ส691ว Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท.] : สำนักงาน, 2538 Description: 1 (เล่มหน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.483 ส691ว] (1).

23. ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

by สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.714 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กอง, 2545 Description: 71 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.714 ส691ร] (1).

24. ปัจจัยการเสี่ยงที่มีผลต่อการเจ็บป่วยและตายของเด็กและทารกชาวกะเหรี่ยงในภาคเหนือของไทย / โดย พัฒน์ สุจำนงค์, สมพงษ์ ชีวสันต์, ชูศักดิ์ วิทยาภัค

by พัฒน์ สุจำนงค์ | สมพงษ์ ชีวสันต์ | ชูศักดิ์ วิทยาภัค.

Call number: 614.4209593 พ525ป (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 Description: 167 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.4209593 พ525ป] (1).

25. รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

by สุนีย์ มัลลิกะมาลย์.

Call number: 342.593 ส821ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 Description: ก-ซ, 271 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส821ร] (3).

26. สื่อกับปรากฏการณ์ : มุมมอง "คนสื่อ" ต่อปรากฏการณ์ปัญหาโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย / ปิยะโชติ อินทรนิวาส

by ปิยะโชติ อินทรนิวาส.

Call number: 302.23 ป618ส Material type: book BookEdition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เมฆขาว, 2546 Description: 157 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ป618ส] (2).

27. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี ... ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำกก-โขงตอนบน ลุ่มน้ำสาละวิน / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1.

Call number: 333.7 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7 ส691ร] (4).

28. การระงับความขัดแย้งในกรณีตัดสินใจ โครงการวางท่อส่งก๊าซ ไทย-มาเลเซีย / จัดทำโดย สถาบันครอฟท์เพื่อการศึกษานานาชาติ อ๊อกซ์ฟอร์ด และ สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันครอฟท์เพื่อการศึกษานานาชาติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 303.69 ก499 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547 Description: 48 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.69 ก499] (1).

29. รายงานฉบับผู้บริหาร โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 333.9162 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 6, 160 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.9162 ม246ร] (3).

30. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอรุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 333.9162 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.9162 ม246ร] (2).

31. อธิบายศัพท์ใหม่เพื่อเข้าใจโลกยุคใหม่ / วิทยากร เชียงกูล

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 303.403 ว583อ 2547 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547 Description: 248 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.403 ว583อ 2547] (1).

32. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ, ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2534 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ / จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by การประชุมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ (2534 : เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักบริการวิชาการ.

Call number: 333.72 ก485ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2534?]. Description: 141 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72 ก485ร] (2).

33. โลกาภิวัตน์กับอำนาจรัฐไทย / คณะบรรณาธิการ, ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, สุนทรี อาสะไวย์, วารุณี โอสถารมย์

by วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, ม.ล | สุนทรี อาสะไวย์ | วารุณี โอสถารมย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Call number: 330.9593 ล964 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 Description: 11, 363 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ล964] (1).

34. เมื่อปลาจะกินดาว 4 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 10 เรื่อง ในรอบปี 2547 / ผู้เขียน, เกษร สิทธิหนิ้ว ... [และคนอื่นๆ]

by เกษร สิทธิหนิ้ว | สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.72 ม848 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2547 Description: 305 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 ม848] (4).

35. นี้คือ--ผ้าทอพื้นบ้าน : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานผ้าทอพื้นบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ, ประไพ ทองเชิญ.

by ประไพ ทองเชิญ.

Call number: 677.028 น699 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548. Description: 137 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 677.028 น699] (2).

36. ชีวิตที่ไม่ได้เลือก : 15 กรณีศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการของรัฐกรณีโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย / ชาคริต โภชะเรือง, ปิยะโชติ อินทรนิวาส, ถนอม ขุนเพ็ชร์

by ชาคริต โภชะเรือง | ปิยะโชติ อินทรนิวาส | ถนอม ขุนเพ็ชร์.

Call number: 613.1 ช463ช Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เมฆขาว, 2548 Description: 239 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.1 ช463ช] (1).

37. ความจริงที่หายไป / ผู้เขียน, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

Call number: 333.72 ว426ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548 Description: 188 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 ว426ค] (2).

38. Persons / เขียน, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

Call number: 360 ว426พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : Open Books, 2548 Description: 156 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 360 ว426พ] (1).

39. คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การร้องทุกข์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม / เรียบเรียงโดย มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

by มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: 344.046 ม686ค 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนผลิตสื่อและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2548 Description: 56 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.046 ม686ค 2548] (5).

40. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา [computer file]/ จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: CD 100412 Material type: computer file Computer filePublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100412] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100412] (1).