Your search returned 8 results from 146873 records. Subscribe to this search

|
1. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.

Call number: 302.14 น927 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549 Description: 87 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.14 น927] (2).

2. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.72 ส691ผ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550 Description: ก-ฎ, 191 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72 ส691ผ] (4).

3. เอกสารความรู้เรื่อง ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผละกระทบสิ่งแวดล้อม. ส่วนที่ 1, กฎหมายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง / กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้เขียน, ไรวินท์ ชมภูกูล

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ไรวินท์ ชมภูกูล.

Call number: 333.714 ส691อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2552. Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผละกระทบสิ่งแวดล้อม. | ส่วนที่ 1 : กฎหมายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง..Availability: Items available for reference: [Call number: 333.714 ส691อ] (1).

4. เอกสารความรู้เรื่อง ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. ส่วนที่ 2, การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น = Environmental impact assessment : and initial environmental examination / กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้เขียน, อิศรพันธ์ กาญจนเรขา.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | อิศรพันธ์ กาญจนเรขา.

Call number: 333.714 ส691อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2552. Description: 24 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. | ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น | การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น..Availability: Items available for reference: [Call number: 333.714 ส691อ] (1).

5. เอกสารความรู้เรื่อง ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. ส่วนที่ 3, การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (SIA) และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้เขียน, รสริน อมรพิทักษ์พันธ์.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รสริน อมรพิทักษ์พันธ์.

Call number: 333.714 ส691อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2552. Description: 20 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. | ส่วนที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (SIA) และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. | การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (SIA) และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม..Availability: Items available for reference: [Call number: 333.714 ส691อ] (1).

6. เอกสารความรู้เรื่อง ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. ส่วนที่ 4, การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม / กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้เขียน, เอกชัย ภาระนันท์.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | เอกชัย ภาระนันท์.

Call number: 333.714 ส691อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2552. Description: 24 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. | ส่วนที่ 4 : การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม. | การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม..Availability: Items available for reference: [Call number: 333.714 ส691อ] (1).

7. เอกสารความรู้เรื่อง ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. ส่วนที่ 5, การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ = Strategic environmental assessment / กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้เขียน, เอกชัย ภาระนันท์.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | เอกชัย ภาระนันท์.

Call number: 333.714 ส691อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2552. Description: 28 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: ทำความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. | ส่วนที่ 5 : การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ = Strategic environmental assessment. | การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์..Availability: Items available for reference: [Call number: 333.714 ส691อ] (1).

8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก / ผู้จัดทำ, สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติลและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติลและศิลปกรรม.

Call number: 515.52 ค181 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557. Description: 57 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.52 ค181] (2).