Your search returned 2 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
1. พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522

by สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 346.082 พ371 (อ.) Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล, [2542?] Description: 44 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 346.082 พ371] (4).

2. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ; พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ; พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ; พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ; พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Call number: 346.082 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2542 Description: 302 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 346.082 พ371] (2).