<![CDATA[PYU Library Search for 'su:{องค์การ} and su-to:การจัดการ and su-to:องค์การ and su-to:การบริหารการเปลี่ยนแปลง and au:ภักดี เมฆจำเริญ and su-to:การบริหารการเปลี่ยนแปลง']]> http://opacbook.payap.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%3A%7B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%7D%20and%20su-to%3A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20and%20su-to%3A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20and%20su-to%3A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%20and%20au%3A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%20and%20su-to%3A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87&format=rss2 2 0 50