Your search returned 5 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ธีระพล อรุณะกสิกร.

Call number: 342.09 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539. Description: 210 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.09 พ371] (2).

2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ล้ำ พ.ศ. 2550.

Call number: 342.09 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2541?]. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 342.09 พ371] (2).

3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Call number: 342.09 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547 Description: 124 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.09 พ371] (3).

4. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546

by สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครรัฐสภา.

Call number: 342.09 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครรัฐสภา สภาผู้แทนราษฏร, 2547 Description: 108 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.09 พ371] (5).

5. นามานุกรมนวัตกรรมท้องถิ่นไทยประจำปี พ.ศ. 2547 / โดย จรัส สุวรรณมาลา.

by จรัส สุวรรณมาลา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.

Call number: 352.1409593025 2547 จ158น (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547- Description: ก-ข, 291 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.1409593025 2547 จ158น] (1).