Your search returned 14 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. คู่มือสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล / คณิน บุญสุวรรณ

by คณิน บุญสุวรรณ.

Call number: 320.8 ค132ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538 Description: 66 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.8 ค132ค] (2).

2. การบริหารงานทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบล / ผู้เรียบเรียง, ศุภชัย ยาวะประภาษ

by ศุภชัย ยาวะประภาษ | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: 352.19 ศ683ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540 Description: 84 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.19 ศ683ก] (1).

3. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) : เพื่อส่งเสริมการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันแท้จริงของประชาชน / โดย สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์

by สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์.

Call number: 352.19 ส881ย 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2542 Description: 337 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.19 ส881ย 2542] (2).

4. อบต. ในอุดมคติ / ผู้เขียน, สมพันธ์ เตชะอธิก ... [และคนอื่นๆ]

by สมพันธ์ เตชะอธิก.

Call number: 352.19 อ111 Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541 Description: 126 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.19 อ111] (1).

5. คู่มือปฏิบัติงาน สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล / รวบรวมโดย วิรัช ถิรพันธุ์เมธี

by วิรัช ถิรพันธุ์เมธี.

Call number: 320.8 ว689ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, [2539?] Description: 6, 516 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.8 ว689ค] (1).

6. ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล / ผู้เขียน, จรัส สุวรรณมาลา

by จรัส สุวรรณมาลา.

Call number: 352.19 จ158ศ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2541 Description: 4, 117, 7, 8 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.19 จ158ศ] (2).

7. คู่มือแนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสภาตำบล (สต.) / จัดทำโดย โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย. โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: 338.4791 ม246ค 2543 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2543 Description: 57 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ม246ค 2543] (1).

8. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสภาตำบล (สต.) / จัดทำโดย โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย. โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: 338.4791 ม246ร 2543 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2543 Description: ก-ฎ, 218 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ม246ร 2543] (1).

9. รายงานการวิจัย. ฉบับที่ 1, เรื่องชุมชนชาวเขากับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตพื้นที่โครงการหลวง / อุไรวรรณ แสงศร ... [และคนอื่นๆ]

by อุไรวรรณ แสงศร | กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2544 Description: 41 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

10. ไขปัญหา อบต. / ว. สุวรรณ

by ว. สุวรรณ.

Call number: 352.19 ว111ข Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543 Description: 232 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.19 ว111ข] (4).

11. การมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. / วรทัต ลัยนันทน์

by วรทัต ลัยนันทน์.

Call number: 352.19 ว197ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2545 Description: 128 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.19 ว197ก] (2).

12. อบต. ในกระบวนทัศน์ใหม่ : พัฒนา สร้างเครือข่าย และเสริมความเข้มแข็ง / โกวิทย์ พวงงาม.

by โกวิทย์ พวงงาม.

Call number: 352.14 ก952อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 Description: 164 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.14 ก952อ] (2).

13. อบต. แนวใหม่ใช้วิจัยนำพัฒนา / บรรณาธิการ, เกศสุดา สิทธิสันติกุล

Call number: 307.72 อ245 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549 Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 อ245] (2).

14. การเมืองท้องถิ่น : การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / ตระกูล มีชัย.

by ตระกูล มีชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 324.6 ต146ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548 Description: 68 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324.6 ต146ก] (1).