Refine your search

Your search returned 1513 results from 146033 records. Subscribe to this search

|
141. เซรามิกส์ / ปรีดา พิมพ์ขาวขำ

by ปรีดา พิมพ์ขาวขำ.

Call number: 666 ป471ซ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 Description: 387 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 666 ป471ซ] (3).

142. อุตสาหกรรมพลาสติกไทยในทศวรรษหน้า / บริษัทมติชน

by บริษัทมติชน.

Call number: 668.4 บ226อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2531 Description: 52 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 668.4 บ226อ] (1).

143. กรรมวิธีการผลิตงานอุตสาหกรรม. เล่ม 1 / อภินัย สุภาสุทธากุล

by อภินัย สุภาสุทธากุล.

Call number: 670.42 อ257ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี, 2528 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 670.42 อ257ก] (1).

144. ฟันเฟืองเรื่องโลหะ / ปรียาลักษณ์ โทณะวณิก

by ปรียาลักษณ์ โทณะวณิก.

Call number: 671 ป474ฟ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวารสารเศรษฐกิจ สำนักวิจัยธนาคารกรุงเทพ, 2531 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 671 ป474ฟ] (1).

145. ความรู้เรื่องผ้า / อัจฉราพร ไศละสูต

by อัจฉราพร ไศละสูต.

Call number: 677 อ512ค 2526 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 7Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือกรุงเทพฯ, 2526 Description: 357 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 677 อ512ค 2526] (2).

146. ความรู้เรื่องผ้า = An introduction to textile technology / อัจฉราพร ไศละสูต

by อัจฉราพร ไศละสูต.

Call number: 677.2533 อ512ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 9Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อัจฉราพร ไศละสูต, 2533 Description: 409 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 677.2533 อ512ค] (1).

147. มนุษยศาสตร์ : ปรัชญาเบื้องต้น จิตวิทยาอุตสาหกรรม / โดย กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์.

by กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์.

Call number: 100 ก372ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2531. Description: 386 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 100 ก372ม] (1).

148. จิตวิทยาธุรกิจ / ประกิตย์ อรุณแสง

by ประกิตย์ อรุณแสง.

Call number: 158 ป196จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2524 Description: 276 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ป196จ] (1).

149. จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ และ ศรีสง่า กรรณสูต

by ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ | ศรีสง่า กรรณสูต.

Call number: 158.7 ธ557จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523 Description: 267 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 ธ557จ] (1).

150. จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ และ ศรีสง่า กรรณสูต

by ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ | ศรีสง่า กรรณสูต.

Call number: 158.7 ธ557จ 2524 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ดร. ศรีสง่า, 2524 Description: 267 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 ธ557จ 2524] (1).

151. จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ และ ศรีสง่า กรรณสูต

by ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ | ศรีสง่า กรรณสูต.

Call number: 158.7 ธ557จ 2525 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, [2525?] Description: 267 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 ธ557จ 2525] (2).

152. จิตวิทยาอุตสาหกรรม / แน่งน้อย พงษ์สามารถ

by แน่งน้อย พงษ์สามารถ.

Call number: 158.7 น891จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519 Description: 319 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 น891จ] (1).

153. จิตวิทยาอุตสาหกรรม / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

by ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.

Call number: 158.7 ป474จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2532 Description: 426 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 ป474จ] (3).

154. จิตวิทยาอุตสาหกรรม / พรรณราย ทรัพยะประภา.

by พรรณราย ทรัพยะประภา.

Call number: 158.7 พ266จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529. Description: 392 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 พ266จ] (4).

155. จิตวิทยาอุตสาหกรรม / อารี เพชรผุด

by อารี เพชรผุด.

Call number: 158.7 อ658จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 Description: 249 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 อ658จ] (2).

156. ทำเนียบผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน / จัดทำโดย บริษัทฐานการตลาด ; บรรณาธิการฉบับพิเศษ, ประภาส ลิ้มรุ่งยืนยง

by บริษัทฐานการตลาด | ประภาส ลิ้มรุ่งยืนยง.

Call number: 344.042 บ226ท (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2532 Description: 83 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.042 บ226ท] (1).

157. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องดินเผาปูพื้น : มอก.37-2529 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.042 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2529 Description: 16 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

158. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องดินเผาโมเสก : มอก.38-2526 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.042 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526 Description: 17 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

159. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ : มอก.255-2521 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.042 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2521 Description: 41 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

160. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดประเภทของวัสดุฉนวนไฟฟ้า : มอก.416-2525 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.042 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525 Description: 17 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).