Your search returned 17 results from 146303 records. Subscribe to this search

|
1. แผนการตลาดการท่องเที่ยว ... = Tourism marketing activity ... / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.4791 ก454ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2537- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ก454ผ] (1).

2. สรุปแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

Call number: 915.93 ก454ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กอง], 2540 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (2).

3. รายงายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาโครงการไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / โดย สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักบริการวิชาการ.

Call number: 338.4791 จ683ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2536 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 จ683ก] (1).

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจงหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the number of tourists travelling to Chiang Mai Province / ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์

by ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 658.8342 ด192ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฎ, 88 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ด192ป] (1).

5. บทสรุปสำหรับผู้บริหารชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร = The potential development of integrated Thai tourisms / ระพีพรรณ ทองห่อ ... [และคนอื่น ๆ]

by ระพีพรรณ ทองห่อ.

Call number: 338.4791 บ131 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548 Description: 19 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 บ131] (1).

6. อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย / ผู้เขียน, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นุกุล เครือฟู และ อัครพงศ์ อั้นทอง

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | นุกุล เครือฟู | อัครพงศ์ อั้นทอง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 338.4791 ม559อ (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 Description: 15, 291 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ม559อ] (1).

7. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว / ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา. ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2008 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วนวิเคราะห์, 2549 Description: 79 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 2008] (3). Items available for reference: [Call number: SMEs 2008] (1).

8. คู่มือนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง / โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: 658.8 ส181ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549 Description: 19, 167 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8 ส181ค] (1).

9. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2032 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 90 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2032] (1).

10. แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล ประจำปี พ.ศ. 2551-2554 / สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.

by สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว.

Call number: 338.4791 ส691ผ 2551-54 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552. Description: 45 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ส691ผ 2551-54] (1).

11. รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี / คณะผู้วิจัย, ทิฆัมพร คุ้มวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]

by ทิฆัมพร คุ้มวงศ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาจนบุรี.

Call number: 338.4791 ร451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: จังหวัดกาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาจนบุรี, 2552 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Other title: แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ร451] (1).

12. รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี / คณะผู้วิจัย, ทิฆัมพร คุ้มวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]

by ทิฆัมพร คุ้มวงศ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาจนบุรี.

Call number: 338.4791 ร451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: จังหวัดกาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาจนบุรี, 2552 Description: 64 หน้า : แผนภูมิ.Other title: แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ร451] (1).

13. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : พ.ศ. 2547-2553 = Integrated development of sustainable tourism in the Mekong region : 2004-2010 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Call number: 338.4791 ม559ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม หมาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Description: ก-ค, 48 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ม559ก] (2).

14. กฎหมายไทย. เล่ม 17, อุตสาหกรรม - การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Thai law / บรรณาธิการ, ธนาวัฒน์ สังข์ทอง.

by ธนาวัฒน์ สังข์ทอง | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Call number: 349.593 ก117 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553. Description: ก-จ, 588 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 349.593 ก117] (1).

15. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ : มาตรฐานอาชีพ สาขามัคคุเทศก์ = Occupational standard and professional qualifications / จัดทำโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

by สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

Call number: 331.76191 ส181ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2557?]. Description: 90 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.76191 ส181ม] (1).

16. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว = Occupational standard and professional qualifications / จัดทำโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่งประเทศไทย.

by สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ | สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: 331.76191 ส181ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2558. Description: 3, 544 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.76191 ส181ม] (1).

17. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว = Occupational standard and professional qualifications / จัดทำโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ | สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: 331.76191 ส181ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2558. Description: 5, 790 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.76191 ส181ม] (1).