Your search returned 7 results from 146196 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว / คณะผู้วิจัย, โกศล มีคุณ, ปรีชา ขำเพชร และวิมลชัย คำปุ้ย

by โกศล มีคุณ | ปรีชา ขำเพชร | วิมลชัย คำปุ้ย.

Call number: 363.1193384791 ก961ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, 2538. Description: ก-ฏ, 107, 20 หน้า.Other title: การศึกษาอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.1193384791 ก961ร] (1).

2. การตลาดและการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว / ทักษิณา คุณารักษ์

by ทักษิณา คุณารักษ์.

Call number: 338.4791 ท339ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 Description: ก-ฌ, 215 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ท339ก] (1).

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจงหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the number of tourists travelling to Chiang Mai Province / ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์

by ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 658.8342 ด192ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฎ, 88 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ด192ป] (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพและผลกระทบของการพำนักระยะยาวของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ

by จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ | เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 338.4791 จ556ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 Description: ก-ฏ, 269 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 จ556ร] (2).

5. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว = Tourist behavior / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.

by บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.

Call number: 338.47910688 บ563พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ: ผู้จัดจำหน่าย, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555. Description: 329 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 บ563พ] (3).

6. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว / เลิศพร ภาระสกุล.

by เลิศพร ภาระสกุล.

Call number: 338.47910688 ล896พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Description: 550 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 ล896พ] (3).

7. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว = Tourist behavior / รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์.

by รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์.

Call number: 338.47910688 ร169พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558. Description: 242 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 ร169พ] (3).