Refine your search

Your search returned 75 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
21. รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร = The potential development of integrated Thai tourisms / ระพีพรรณ ทองห่อ ... [และคนอื่น ๆ]

by ระพีพรรณ ทองห่อ.

Call number: 338.4791 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548 Description: ก-จ, 104 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ร451] (1).

22. บทสรุปสำหรับผู้บริหารชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร = The potential development of integrated Thai tourisms / ระพีพรรณ ทองห่อ ... [และคนอื่น ๆ]

by ระพีพรรณ ทองห่อ.

Call number: 338.4791 บ131 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548 Description: 19 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 บ131] (1).

23. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.

by บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.

Call number: 338.4791 บ563อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 Description: 371 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 บ563อ] (3).

24. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาวัดพระยืนและวัดจามเทวีเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / โดย สถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการวิศวกรรม.

Call number: 338.4791 ม246ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถานบริการวิศวกรรม, 2546 Description: ก-ฉ, 144 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ม246ร] (1).

25. รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพและผลกระทบของการพำนักระยะยาวของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ

by จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ | เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 338.4791 จ556ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 Description: ก-ฏ, 269 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 จ556ร] (2).

26. อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย / ผู้เขียน, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นุกุล เครือฟู และ อัครพงศ์ อั้นทอง

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | นุกุล เครือฟู | อัครพงศ์ อั้นทอง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 338.4791 ม559อ (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 Description: 15, 291 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ม559อ] (1).

27. มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้เขียน, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู, และอัครพงศ์ อั้นทอง.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | นุกูล เครือฟู | อัครพงศ์ อั้นทอง.

Call number: 338.4791 ม559ม (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 Description: 72 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ม559ม] (1).

28. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว / ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา. ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2008 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วนวิเคราะห์, 2549 Description: 79 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 2008] (3). Items available for reference: [Call number: SMEs 2008] (1).

29. คู่มือนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง / โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: 658.8 ส181ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549 Description: 19, 167 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8 ส181ค] (1).

30. การบริหารท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ / ผู้เขียน, สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์.

by สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์.

Call number: 338.4791 ส583ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2549 Description: 168 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ส583ก] (2). Checked out (1).

31. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / นิศา ชัชกุล.

by นิศา ชัชกุล.

Call number: 338.4791 น687อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 Description: 542 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 น687อ] (3).

32. การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว = Introduction to tour planning and organizing / บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

by บังอร ฉัตรรุ่งเรือง.

Call number: 338.4791 บ248ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิวัฒน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2551 Description: 5, 132 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 บ248ก] (3).

33. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2032 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 90 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2032] (1).

34. ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Orientation to tourism industry / ศรัญยา วรากุลวิทย์

by ศรัญยา วรากุลวิทย์.

Call number: 338.4791 ศ159ป 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงPublisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 Description: 478 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ศ159ป 2551] (3).

35. การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : จุดเปลี่ยนอันดามันสู่ความยั่งยืน / ผู้แต่ง, เทิดชาย ช่วยบำรุง.

by เทิดชาย ช่วยบำรุง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 338.4791 ท711ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551 Description: 110 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ท711ก] (2).

36. ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว = Thai studies for tourism / ฐิรชญา มณีเนตร

by ฐิรชญา มณีเนตร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ.

Call number: 338.4791 ฐ372ท Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552 Description: 485 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ฐ372ท] (2).

37. ธุรกิจนำเที่ยว = Tour business / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

by บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.

Call number: 338.4791 บ563ธ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย, 2549 Description: 370 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 บ563ธ] (2).

38. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน = Sustainable tourism development / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

by บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.

Call number: 338.4791 บ563ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เพรส แอนด์ ดีไซน์, 2548 Description: 352 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 บ563ก] (1).

39. รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร [videorecording]/ ระพีพรรณ ทองห่อ ... [และคนอื่นๆ].

by ระพีพรรณ ท่องห่อ.

Call number: CD 100702 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548. Description: 1 แผ่น.Other title: การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100702] (1).

40. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / ผู้แต่ง, ฉันทัช วรรณถนอม

by ฉันทัช วรรณถนอม.

Call number: 338.4791 ฉ261อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย, วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2552 Description: 3, 409 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ฉ261อ] (2).