Your search returned 15 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. ความต้องการและความพึงพอใจของชาวต่างชาติในการพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ

by จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ | เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ.

Call number: 915.9362 จ556ค (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 Description: ก-ฟ, 536 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.9362 จ556ค] (1).

2. ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ / โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: 658.022 ส181ธ (สพ.3) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2546 Description: 49 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ส181ธ] (1).

3. รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร = The potential development of integrated Thai tourisms / ระพีพรรณ ทองห่อ ... [และคนอื่น ๆ]

by ระพีพรรณ ทองห่อ.

Call number: 338.4791 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548 Description: ก-จ, 104 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ร451] (1).

4. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาวัดพระยืนและวัดจามเทวีเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / โดย สถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการวิศวกรรม.

Call number: 338.4791 ม246ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถานบริการวิศวกรรม, 2546 Description: ก-ฉ, 144 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ม246ร] (1).

5. รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพและผลกระทบของการพำนักระยะยาวของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ

by จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ | เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 338.4791 จ556ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 Description: ก-ฏ, 269 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 จ556ร] (2).

6. มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้เขียน, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู, และอัครพงศ์ อั้นทอง.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | นุกูล เครือฟู | อัครพงศ์ อั้นทอง.

Call number: 338.4791 ม559ม (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 Description: 72 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ม559ม] (1).

7. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว / ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา. ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2008 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วนวิเคราะห์, 2549 Description: 79 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 2008] (3). Items available for reference: [Call number: SMEs 2008] (1).

8. ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย / ผู้แต่ง, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่นๆ]

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Call number: 338.4791 ศ338 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 Description: 15, 182 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ศ338] (1).

9. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 4 = Integrated development of sustainable tourism in the Mekong Region 4 / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Call number: 338.4791 ม559ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 Description: 23, 363 หน้า.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ม559ก] (1).

10. รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน บ้านถ้ำหนองเบี้ย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Developing sustatinable community-based tourism management of Ban Tam-Nong Bia, Sri Dongyen Sub-District, Chaiprakhan District, Chiang Mai Province / โดย กัญญา กำศิริพิมาน ... [และคนอื่นๆ]

by กัญญา กำศิริพิมาน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน.

Call number: 338.4791 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่] : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 Description: ก-ซ, 64 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืนบ้านถ้ำหนองเบี้ย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ร451] (1).

11. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The potential development of cultural tourism by local communities in Sansai District, Chiangmai Province / โดย ณภัทร กุลนันทร์

by ณภัทร กุลนันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน.

Call number: 338.4791 ณ161ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่] : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553 Description: 13, 212 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ณ161ร] (1).

12. รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ / ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด และคณะ

by ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค.

Call number: 338.4791 ภ366ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 Description: 187 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ภ366ร] (2).

13. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนด้วยการรวมกลุ่มเครือข่าย (Cluster) ของธุรกิจขนาดย่อมด้านการท่องเที่ยว เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = A sustainable development of potentiality and competitive advantage through cluster development on tourism small business in Pattaya, Chonburi / โดยคณะผู้วิจัย, วุฒิชาติ สุนทรสมัย, หัวหน้าแผนงานวิจัย ... [และคนอื่นๆ].

by วุฒิชาติ สุนทรสมัย.

Call number: 338.4791 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: ชลบุรี : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนด้วยการรวมกลุ่มเครือข่าย (Cluster) ของธุรกิจขนาดย่อมด้านการท่องเที่ยว เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ร451] (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท = Tourism capability increasing development by integration follow Chainat province strategic / โดย ป้ญญา ธีระวิทยเลิศ และคณะ.

by ป้ญญา ธีระวิทยเลิศ | ประจักษ์ แป๊ะสกุล | สถาพร ถาวรอธิวาสน์ | สุพรรณ แก้วม่วง | วรนารถ ดวงอุดม | นภสร เจริญโพธิ์ | พรเพ็ญ ชวลิตธาดา.

Call number: 338.4791 ป542ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2554. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.Other title: การพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ป542ร] (1).

15. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Preparation of government sectors and local administrations in providing public services for border tourism : a case study of Chiang Saen and Chiang Khong, Chiang Rai Province / ณัฐกร วิทิตานนท์.

by ณัฐกร วิทิตานนท์.

Call number: 338.4791 ณ321ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่. : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2556. Description: 165 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ณ321ร] (1).